مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مجوز به دانشگاه جامع  امام حسین (ع) برای اجرای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی (مصوبه شماره۹۹/۷۸۴۰/دش مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه جامعه امام حسین (ع) ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

بنا به درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لزوم انجام مأموریت‌های ابلاغی فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) به دانشگاه جامع امام حسین(ع) به شماره ۲۰/۲۲۲۰۸/ف.ک مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مندرج در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۴۱۰۱/۴/ط مورخ ۱۳۹۲/۲/۱، به استناد ماده ۵ مصوبه جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدام ملی ۲۱ از راهبرد  کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور و ماده۵ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، مصوبه جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

«به دانشگاه جامع امام حسین (ع) اجازه داده می‌شود، ضوابط و مقررات خاص دانشگاه به شرح پیوست را برای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی اجرا نماید.

تبصره ـ دانشگاه موظف است نتایج حاصل از پیاده‌سازی این ضوابط و مقررات خاص را سالانه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور گزارش نماید و پس از مدت معین به تشخیص ستاد، گزارش جامع پیاده‌سازی آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد ـ سعیدرضا عاملی

پیوست

۱ـ کلیات: حداقل امتیاز لازم از مواد چهارگانه برای دانشیاری و استادی به ترتیب ۱۳۰ و ۱۵۰ است.

۲ـ ماده۱:

ـ از بند تقید و پایبندی به ارزش‌های دینی (بند۶ جدول۱)، کسب ۵ امتیاز الزامی است.

ـ از بند مسئولیت‌پذیری در نظام تربیتی دانشگاه (بند۵ جدول۱)، کسب ۳,۵ امتیاز الزامی است.

ـ از بند شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی (بند ۹ جدول۱)، کسب ۱,۵ امتیاز الزامی است.

۳ـ ماده۲:

ـ از بند کمیت تدریس (بند۳ از جدول ۲ـ۱)، کسب حداقل ده امتیاز الزامی است.

ـ هدایت، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله‌ها مبتنی بر حل نظام مسائل از ماده۳ آیین‌نامه ارتقاء (بند ۱۳ جدول شماره ۳ـ۱) به این ماده منتقل و کسب حداقل ۸ و ۱۵ امتیاز از این بند برای ارتقا به دانشیاری و استادی الزامی است.

ـ بند مرجعیت علمی و برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر تربیت و آموزش به این ماده اضافه می‌شود.

ـ بند دانش‌پژوهی در حوزه‌ی آموزش پژوهش‌محور و مأموریت‌گرا به این ماده اضافه می‌شود.

ـ حداقل و حداکثر امتیاز این ماده به ۳۰ و ۶۰ امتیاز تغییر می‌کند. بنابراین از بندهای شش‌گانه این ماده کسب حداقل ۳۰ امتیاز از ۶۰ امتیاز تعیین شده الزامی است.

۴ـ ماده۳:

ـ بند۹ جدول ۳ـ۱ آیین‌نامه ارتقاء به ارائه گزارش‌های علمی یا طرح‌های پژوهشی ناشی از حل مسأله از نظام مسائل و موضوعات احصاء شده تبدیل می‌گردد. کسب ۲۵ و ۴۰ امتیاز برای مراتب دانشیاری و استادی از این بند الزامی است.

ـ موضوع ۹ و ۱۰ بند ۱ جدول ۳ـ۱ به شرح زیر تغییر می‌یابد: برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی به ترتیب چاپ حداقل ۳ و ۵ مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین‌المللی، مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی ناظر به حل مجموعه مسائل و موضوعات سپاه، به عنوان نویسنده مسئول الزامی است که دو عدد از آنها حتما باید به زبان فارسی باشد.

ـ تألیف یا تصنیف یک کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه‌یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل سپاه برای ارتقا به مرتبه استادی الزامی است.

ـ امتیازهای متقاضی از مقالات مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه‌ها یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، فناوری و محصول (کمک به مرزشکنی علمی و کسب مرجعیت علمی) ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله در حوزه کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسأله را پوشش دهد. مجموع امتیازهای متقاضی از موارد بالا می‌تواند حداکثر تا ۵۰% از امتیازهای الزامی بند حل مسئله احصائی از نظام مسائل را پوشش دهد.

ـ کسب حداقل ۳ و ۵ امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از بند ۳ (کرسی‌های نظریه‌پردازی) برای اعضای هیأت علمی حوزه علوم انسانی الزامی است.

ـ کسب ۴۰ و ۶۰ امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از مجموع بندهای طرح‌های پژوهشی، نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، کرسی‌های نظریه‌پردازی، مقاله علمی پژوهشی و تألیف و تصنیف کتاب الزامی است.

۵ ـ ماده۴:

ـ احصای نظام مسائل سپاه، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی (سازمانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی) از طریق ارائه مشاوره مدیریتی و تخصصی، اعتبارسنجی و اولویت‌بندی نظام مسائل برای تدوین نظام پاسخ‌دهی در راستای تحقق مأموریت‌های سازمانی به منظور کادرسازی، سازماندهی و پشتیبانی همه‌جانبه از مأموریت‌های سپاه، به این ماده اضافه می‌شود.

ـ کسب حداقل ۱۰ امتیاز از بند احصای نظام مسائل و موضوعات الزامی است.

ـ کسب حداقل ۵ امتیاز از بند حضور فعال و تمام‌وقت در دانشگاه (بند۱ جدول۴) آیین‌نامه ارتقاء در رده کاربر (جامعه، سازمان و صنعت) الزامی است.

ـ کسب حداقل ۱۵ امتیاز از ۳۵ امتیاز از بندهای ۱۹ گانه این ماده الزامی است.