1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.15 امتیاز(13 رای)

ایندکس مطلب

قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲

فصل اول - كليات

‌ماده 1 - در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد:

الف - «‌فرماندهي كل قوا» به جاي «‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران».

ب - «‌نيروهاي مسلح» به جاي «‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

ج - «‌ستاد كل» به جاي «‌ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

د - «‌ارتش» به جاي «‌ارتش جمهوري اسلامي ايران».

هـ - «‌سپاه» به جاي «‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي».

و - «‌نيروي انتظامي» به جاي «‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

ز - «‌سازمان عقيدتي - سياسي» به جاي «‌سازمان عقيدتي - سياسي نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

ح - «‌سازمان حفاظت اطلاعات» به جاي «‌سازمان حفاظت اطلاعات نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

ط - «‌سازمان تأمين خدمات درماني» به جاي «‌سازمان تأمين خدمات درماني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

ماده 2- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در اين قانون عبارتند از : ارتش،‌سپاه و نيروي انتظامي.

ماده 3- كاركنان مشمول اين قانون عبارتند از كساني كه برابر با مقررات اين قانون به‌استخدام نيروي انتظامي در مي‌آيند.

‌تبصره 1 - سازمانهاي عقيدتي - سياسي و حفاظت اطلاعات و ساير مجموعه‌هاي‌وابسته به نيروي انتظامي از نظر مقررات استخدام تابع اين قانون مي‌باشند.

تبصره 2 - كليه كاركناني كه براساس مقررات سابق به استخدام نيروي انتظامي‌درآمده‌اند، مشمول اين قانون خواهند بود.