شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی مربوط به سال تحصیلی 1400-1399

(بخشنامه شماره 3/710 مورخ 20/1/1399 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان...

در راستای عدم تمرکز، افزایش بهره وری  واستفاده بهینه از نیروهای انسانی مناطق آموزشی، همچنین افزایش رضایت شغلی و کمک به تأمین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان محترم، شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی مربوط به سال تحصیلی 1400-1399 ابلاغ می گردد.

مقررات مرتبط:

- بخشنامه نقل و انتقال سال تحصیلی 98-99 کارکنان آموزش و پرورش