جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

اصلاح شیوه نامه نظام رتبه بندی معلمان (اطلاعیه‌های وزارت آموزش و پرورش)

اطلاعیه 88-98 مورخ 98/11/26

اداره کل آموزش و پرورش استان...

بمنظور  اجرای مفاد بخشنامه شماره 185179 مورخ 1398/10/04 موضوع نظام رتبه‌بندی معلمان لطفا" موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

آن دسته از معلمانی که  بعد از تاریخ 98/07/01 مشمول ارتقاء به رتبه بالاتر می گردند، با در نظر گرفتن سنوات تجربی کسب شده (قبل)  با رعایت مفاد شیوه نامه شماره 185179 مورخ 1398/10/4 در صورت اخذ گواهینامه صلاحیت‌های معلمی و ساز و کارهایی که در شیوه نامه ارتقاء رتبه پیش بینی شده است و با احراز شرایط لازم به رتبه بالاتر ارتقاء می یابند.

معلمانی که از تاریخ 98/07/01 و قبل ازآن  مشمول ارتقا رتبه حرفه ای شده اند . توقف آنان برای ارتقاء به رتبه بالاتر  از تاریخ مذکور خواهد بود.

سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی ، براساس ضوابط دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور قابل محاسبه خواهد بود. تجارب غیر مربوط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) مستخدمین مشمول این طرح در ارتقا طبقه و رتبه بمیزان یک دوم تجارب آموزشی مربوط محاسبه می شود. بر اساس دستور العمل مذکور معادل سوابق آموزشی (تجربه مربوط) از سوابق غیر آموزشی (غیر مربوط)اعم از تحصیل ،سربازی و...قابل محاسبه خواهد بود .مثال: فردی که بر اساس سنوات درج شده در  حکم کارگزینی  در تاریخ 1399/01/01 دارای 12سال سابقه خدمت می باشد به شرطی می‌تواند به رتبه 3 ارتقا یابد که 6سال از این مدت سابقه اشتغال در مشاغل آموزشی نظیر تدریس تمام وقت یا مدیریت ومعاونت واحد اموزشی باشد. بدیهی است مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجائی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت ، به عنوان تجربه غیر مربوط محسوب خواهد شد.

تذکر مهم: کلیه معلمان برای اخذ رتبه 1 علاوه بر سایر شرایط مندرج در شیوه نامه   بایستی  حتما" دو سال اشتغال در مشاغل آموزشی  داشته باشند .

کارکنانی که با رعایت ضوابط شیوه‌نامه نظام رتبه‌بندی معلمان در رتبه 1 قرار می گیرند، ارتقا به رتبه 2 آنان منوط به داشتن 6 سال سابقه خدمت که 4 سال از این سوابق خدمت در مشاغل آموزشی ، موضوع بند  یک شیوه‌نامه خواهد بود. بدین ترتیب 4 سال تجربه آموزشی (تجربه مربوط) این افراد جایگزین 4 سال توقف خواهد شد. مثال: فردی که در تاریخ 1395/07/01 رتبه مقدماتی را اخذ نموده در تاریخ 1399/07/01 (با رعایت سایر مقررات) مشمول ارتقا به رتبه 2 می گردد .

-امتیاز تعجیل برای ارتقاء به رتبه های بالاتر برای مشمولانی که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 76294/ت40996ﻫ مورخ 88/04/10 هیات محترم وزیران اشتغال به خدمت دارند ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

تاکید می گردد رعایت شرط توقف در رتبه حرفه‌ای قبلی (برای همه افراد متقاضی ‌از جمله شاغلین در دهستانهای تصویب نامه یاد شده ویا کارکنان شاغل در مدارس استثنایی و...) الزامی است.

اداره کل امور اداری و تشکیلات

اطلاعیه 87-98 مورخ 98/11/21

موضوع: آزمون مورخ 98/11/27

پیرو اطلاعیه شماره 29862 مورخ 14/11/1398 به اطلاع می‌رساند: همکارانی که در تاریخ 1/7/1398 احکام رتبه تطبیق خود را دریافت نموده‌اند و با توجه به طرح طبقه‌بندی مشاغل و دستورالعمل های ارسالی از تاریخ 1/7/1398 لغایت 31/3/1399 با دریافت تعجیل در سوابق تجربی می توانند به رتبه بالاتر ارتقاء یابند، می بایست با مراجعه به کارشناسی کارگزینی منطقه نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند . لذا در این خصوص توجه شما را به موارد ذیل جلب می نماییم:

1. همکاران درصورتی به کارگزینی منطقه مراجعه نمایند که سوابق تجربی آنها با تعجیل کامل شده باشد.

2. آزمون همکاران در روز یکشنبه مورخ 27 / 11 /1398 اجرا خواهد شد و قابل تکرار نخواهد بود.

3. همکاران بعد از ثبت کد پرسنلی خود در کار گزینی منطقه می بایست نسبت به تکمیل فرم های مربوط در سامانه ltms اقدام نمایند .

4. همکاران بعد از تکمیل فرم ها با مراجعه به مقام مسئول نسبت به تایید فرم های خود اقدام نمایند.

5. بعد از تایید با ورود به ایکن " ورود به کلاس " نسبت به دریافت محتوا اقدام نمایند.

 

اداره کل امور اداری و تشکیلات

اطلاعیه 84-98 مورخ 98/11/16

روند ارتقا رتبه بعد از تاریخ 98/07/01 مشمولین طرح نظام رتبه بندی معلمان

بر اساس مصوبه شماره 118501/ت55724هـ مورخ 1398/09/17 هیئت محترم وزیران موضوع شیوه‌نامه شماره 185179 مورخ 1398/10/4 برای ارتقا رتبه معلمان اقدامات ذیل صورت گرفته است:

1- از تاریخ 1398/0701 دارندگان رتبه‌های پایه حرفه ای، ارشد حرفه ای، خبره حرفه ای و عالی حرفه ای به ترتیب در رتبه‌های 2، 3، 4 و 5 تطبیق وضع یافتهاند.

2- دارندگان رتبه مقدماتی با رعایت ضوابط مربوط و احراز شرایط  در رتبه (1) قرار گرفته و حکم ایشان صادر می‌گردد.

نحوه ارتقاء رتبه معلمان بعد از تاریخ 1398/07/01

1- افرادی که در رتبه های حرفه ای و مقدماتی قرار دارند در صورتیکه بعد از تاریخ 1398/7/1 مشمول ارتقاء به رتبه بالاتر گردند، با در نظر گرفتن سنوات تجربی کسب شده قبل (رتبه 1: 2 سال سابقه تجربی- رتبه 2 : 6 سال سابقه تجربی- رتبه 3 : 12 سال سابقه تجربی- رتبه 4: 18 سال سابقه تجربی- رتبه 5 : 24 سال سابقه تجربی (و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی از طریق سامانه ltms  و ساز و کارهایی که در شیوه نامه ارتقاء رتبه پیش‌بینی گردیده و با احراز شرایط لازم به رتبه بالاتر ارتقاء خواهند یافت.

2- همکاران ذینفع با هماهنگی اداره کارگزینی منطقه نسبت به تکمیل فرم های صلاحیت معلمی از طریق ایکن "نظام رتبه بندی" در سامانه ltms اقدام نمایند.

3- فرم‌های صلاحیت معلمی در سه مرحله (صلاحیت عمومی، صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفه‌ای) برای همکاران واجد شرایط در سامانه ltms قرار داده خواهد شد . لذا همکاران ابتدا خوداظهاری نموده و سپس با تایید مقام مسئول می‌توانند از روز چهار شنبه مورخ 16/11/1398 نسبت به دریافت محتوا اقدام نمایند.

4- آزمون همکاران ذینفع در روز یک شنبه مورخ 27/11/1398 مطابق با زمان‌بندیی که از روی سامانه ltms اعلام خواهد شد اجرا می‌گردد.

5- همکارانی که در نظام رتبه‌بندی، امتیاز لازم را کسب نمایند، صدور حکم ارتقاء آنها دقیقا بر اساس سوابق تجربی مکتسبه قبل خواهد بود.

6- مشمولین رتبه 1 بر اساس مصوبه  مذکور بایستی 2 سال سابقه تجربی داشته باشند.

7- سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی، براساس ضوابط دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور قابل محاسبه خواهد بود. تجارب غیر مربوط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) مستخدمین مشمول این طرح در ارتقا طبقه و رتبه بمیزان یک دوم تجارب آموزشی مربوط محاسبه می شود.

8- بر اساس دستورالعمل مذکور معادل سوابق آموزشی (تجربه مربوط) از سوابق غیر آموزشی (غیر مربوط) اعم از تحصیل ،سربازی و...قابل محاسبه خواهد بود.

مثال: فردی که بر اساس سنوات درج شده در  حکم کارگزینی وی در تاریخ 1399/01/01 دارای 6 سال سابقه خدمت می باشد به شرطی می‌تواند به رتبه پایه ارتقا یابد که 3 سال از این مدت سابقه تدریس تمام وقت یا مدیریت و معاونت واحد آموزشی باشد.

9- مدت تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت و دوره مهارت آموزش موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان تجربه غیرمربوط محسوب خواهد شد.

10- امتیاز تعجیل برای ارتقاء به رتبه‌های بالاتر برای مشمولانی که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 76294/ت40996ﻫ مورخ 88/04/10 هیات محترم وزیران اشتغال به خدمت دارند ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

مقررات مرتبط:

- شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان