شیوه‌نامه بررسی اسناد،مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت (بخشنامه 710/41 مورخ 98/10/15 وزارت آموزش و پرورش)