شیوه‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی (بخشنامه شماره 160150 مورخ 2/9/1398 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان...

معاونت/ مرکز/ اداره کل/ دفتر/ سازمان...

دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش/ دانشگاه فرهنگیان/ دانشگاه شهید رجایی/ کانون

با سلام و احترام؛

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/6/1397 مجلس شورای اسلامی به همراه تصویر تصویب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هیأت محترم وزیران و نامه شماره 98443/56610 مورخ 6/8/1398 دبیر هیئت دولت، موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون مزبور جهت اجرا و اقدام لازم ارسال و بر اساس ماده (2) آیین‌نامه اجرایی، شیوه‌نامه استخدام مشمولین قانون مزبور به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

شیوه‌نامه استخدام مشمولین ماده (2) آیین‌نامه اجرایی شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هیأت محترم وزیران و شماره 98443/56610 مورخ 6/8/1398 دبیر هیئت دولت موضوع بند (3) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/6/1397 مجلس شورای اسلامی

کلیات

1- تعاریف و اصطلاحات

1/1- قانون: قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1397

2/1- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هیأت وزیران و شماره 98443/56610 مورخ 6/8/1398 دبیر هیئت دولت

3/1- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

4/1- وزارت:‌ وزارت آموزش و پرورش

5/1- دانشگاه: دانشگاه فرهنگیان

6/1- مربیان پیش‌دبستانی: افرادی که از سال 1379 تا قبل از سال 1391 با یکی از مراکز پیش‌دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش‌دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته‌اند و برابر اسناد، مدارک ثبت و احرازشده، از محل اعتبارات دولتی حق‌الزحمه دریافت نموده‌اند.

7/1- حق‌التدریسان غیرمستمر: افرادی که از سال 1379 تا قبل از سال 1391 در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق‌التدریس آزاد با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته، دارای شناسه حق‌التدریس صادره از سوی آموزش و پرورش بوده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده‌اند.

8/1- آموزشیاران نهضت سوادآموزی: فردی که با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و اداری با مجوز گزینش، گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناسه تدریس در نهضت سوادآموزی از سال 1379 تا قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.

9/1- آموزش‌دهنده مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سوادآموزی: آموزش دهندگانی که از سال 1379 تا قبل از سال 1392 حداقل دو دوره به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده و همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.

10/1- مشمولین: افراد اشاره شده در بندهای (5)، (6)، (7) و (8) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی (بندهای 6/1، 7/1، 8/1 و 9/1 این شیوه‌نامه)

2- شرایط عمومی استخدام

2/1- به موجب ماده ۳ آئین‌نامه و براساس بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت قوانین و مقررات گزینش، استخدام مشمولین به صورت پیمانی و مطابق مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی و با رعایت موارد ذیل انجام می‌شود:

2/2- داشتن تابعیت ایرانی.

2/3- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

2/4- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

2/5- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

2/6- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز "برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها پیش‌بینی شده است. "

2/7- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.

2/8- اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی.

2/9- التزام به قانون اساسی.

تبصره: استخدام ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

3- شرایط اختصاصی استخدام به تفکیک مشمولین

مشمولین بندهای (6/1، 7/1) این شیوه‌نامه

3/1- مشمولین موضوع بندهای (6/1 و 7/1) (مربیان پیش‌دبستانی و حق‌التدریسان غیرمستمر) پس از شرکت و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی در دانشگاه در رشته‌های شغلی آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی مدارس، مراقب سلامت و مشاور تحصیلی با رعایت شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و براساس نیاز مناطق آموزش‌وپرورش به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات خدمت و در سقف ظرفیت تخصیصی "مجوز استخدام سالیانه" اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی و مطابق فرم امتیازبندی (پیوست) و به ترتیب امتیازات فضلی تا پایان برنامه ششم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته، استخدام می‌شوند.

سهمیه تخصیصی به هر استان به تناسب سهمیه استخدام ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی و براساس وضعیت نیروی انسانی استان مطابق نیاز جاری و میزان بازنشستگی در سال و ورود نیروی انسانی محاسبه خواهد شد.

تبصره: براساس ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی افرادی که نمره قبولی در آزمون پایان دوره را کسب نکنند به محض اعلام نتایج، ادارات کل آموزش‌وپرورش مکلفند به همکاری آن‌ها خاتمه دهند.

مشمولین بندهای (8/1 و 9/1) این شیوه‌نامه:

3/2- مشمولین موضوع بندهای (8/1 و 9/1) (آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش‌دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی) ماده (1) این شیوه‌نامه پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی "کسب حدنصاب لازم" که توسط این وزارت برگزار می‌شود و در صورت اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی یکساله در رشته شغلی آموزگاری در دانشگاه و براساس فرم امتیازبندی و ظرفیت استخدام سالانه اعلامی توسط سازمان به ترتیب امتیازت فضلی تا پایان برنامه ششم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته، استخدام می‌شوند.

سهمیه تخصیصی به هر استان به تناسب سهمیه استخدام ابلاغی از سوی سازمان و براساس وضعیت نیروی انسانی استان مطابق نیاز جاری و میزان بازنشستگی در سال و ورود نیروی انسانی محاسبه خواهد شد.

تبصره: براساس ماده (۶) آئین‌نامه، افرادی که نمره قبولی در آزمون داخلی و پایان دوره آموزشی را کسب نکنند به محض اعلام نتایج، ادارات کل آموزش‌وپرورش مکلفند به همکاری آنان خاتمه دهند.

3/3- احراز نیاز در رشته، دوره تحصیلی و جنسیت مطابق جدول (پیوست) و در سقف سهمیه تخصیصی توسط سازمان

الف: مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها می‌توانند به منظور تعدیل نیاز ناشی از بازنشستگی و ورود نیروی انسانی همچنین فرایند نقل‌وانتقالات تا پانزده درصد (۱۵%) از نیاز‌های اعلام شده را بین مناطق آموزشی با هماهنگی اداره کل امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش بازتوزیع نماید.

ب: نیاز‌های اعلام‌شده به هیچ عنوان به منزله تعهد استخدام به میزان نیاز‌های نیست بلکه صرفاً یکی از معیار‌های توزیع سهمیه‌های تخصیصی سازمان می‌باشد.

ج: علاوه بر نیاز‌های اعلام شده عوامل زیر نیز در توزیع سهمیه تخصیصی سازمان بین مناطق آموزشی مؤثر خواهد بود:

۱. محاسبه تعداد بازنشستگان.

۲. محاسبه نیرو‌های ورودی آموزش و پرورش از محل سهمیه‌های تخصیصی اعم از متعهدین خدمت و ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه.

۳. نرخ پوشش تحصیلی و اختلاف آن تا نُرم کشوری.

۴. تعداد کلاس‌های تحت پوشش خرید خدمات آموزشی.

۵. تعداد سرباز معلمان هر استان.

4/3- کسب حدنصاب نمره آزمون داخلی

پس از برگزاری آزمون داخلی به منظور تعیین حدنصاب، نمرات به تفکیک بخش عمومی و تخصصی محاسبه شده و حدنصاب، معادل پنجاه درصد (۵۰%) نمره کل آزمون (با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰%) برای مواد عمومی آزمون و شصت درصد (۶۰%) برای مواد تخصصی آزمون) تعیین می‌شود.

تذکر: کسب حدنصاب برای مشمولین ایثارگران (۲۵%) و (۵%) براساس تبصره (3) ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته‌شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش‌وپرورش و علوم، تحقیقات و فنآوری الزامی است.

تبصره ۱: براساس تبصره (۱) ماده (۵) آئین‌نامه و با توجه به نیاز وزارت، آزمون داخلی مشمولین بندهای (8/1 و 9/1) این شیوه‌نامه در شغل آموزگاری برگزار خواهد شد.

تبصره ۲: کسب حدنصاب لازم در آزمون داخلی به منزله استخدام تلقی نشده و استخدام افراد دارای حدنصاب، با در نظر گرفتن نیاز و در سقف مجوز‌های تخصیص‌یافته (سالیانه) و اعمال امتیازات عوامل امتیازآور (فرم امتیازبندی) صورت می‌پذیرد. 

تبصره ۳: با توجه به اینکه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش مصوب 13/6/1397 توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است، آزمون داخلی در طول برنامه صرفاً یکبار توسط وزارت برگزار می‌گردد، بنابراین افرادی که به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون نشده یا حدنصاب تعیین شده در تبصره (2) ماده (5) آیین‌نامه را کسب ننمایند، از ادامه فرایند استخدام حذف و به همکاری آن‌ها خاتمه داده خواهد شد. 

5/3- اعمال امتیازات و سهمیه‌های قانونی:

در حال تکمیل...

6/3- سپردن تعهد

مطابق ماده ۲ آئین‌نامه، نقل‌وانتقال مشمولین پذیرفته‌شده برای استخدام قبل از دهسال (10 سال) امکان‌پذیر نبوده و آنان موظفند قبل از صدور حکم استخدام نسبت به سپردن تعهد محضری از طریق ادارات کل آموزش‌وپرورش اقدام کنند.

4- فرایند شناسایی مشمولین

1/4- ادارات کل آموزش‌وپرورش موظفند پرونده کلیه مشمولین (6/1 و 7/1) از بند (1) تعاریف و اصطلاحات (مربیان پیش‌دبستانی و حق‌التدریسان غیرمستمر) را مورد بررسی قرار داده و در صورت داشتن شرایط نسبت به امتیازبندی افراد مطابق با فرم امتیازبندی (پیوست) اقدام نماید.

4/2- سازمان نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری اداره کل امور اداری ادارت کل آموزش‌وپرورش استان‌ها نسبت به بررسی پرونده مشمولین (8/1 و 9/1) از بند (1) تعاریف و اصطلاحات (آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش‌دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی قبل از سال 1392 نهضت سوادآموزی) اقدام نموده و در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به معرفی آنان به اداره کل امور اداری جهت شرکت در آزمون داخلی که توسط وزارت برگزار می‌گردد اقدام نموده تا پس از شرکت و کسب حدنصاب آزمون داخلی نسبت به امتیازبندی افراد مطابق با فرم امتیازبندی پیوست اقدام نماید.

3/4- معرفی افراد مشمول به دانشگاه جهت گذراندن دوره آموزشی در سقف سهمیه تخصیص یافته (مجوز استخدام) صرفاً از طریق اداره کل امور اداری و تشکیلات خواهد بود.

4/4- چنانچه پس از معرفی افراد به دانشگاه جهت گذراندن دوره آموزشی، محرز شود که فرد یا افراد معرفی‌شده فاقد شرایط قانون و آئین‌نامه بوده؛ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت مکلف است از ادامه روند تعیین تکلیف و استخدام جلوگیری به عمل به‌عمل آورد.

5- مواد آزمون (مشمولین 8/1 و 9/1 بند 1)

مواد آزمون داخلی در دو بخش عمومی و تخصصی به شرح ذیل تعیین می‌شود:

5/1- آزمون عمومی: این آزمون به صورت چندگزینه‌ای بوده و مواد آزمون عمومی شامل:

- فناوری اطلاعات (مهارت‌های هفت‌گانه ICDL)

- معارف اسلامی

- ریاضی و آمار مقدماتی

- زبان و ادبیات فارسی

- اطلاعات عمومی-هوش و توانمندی‌های ذهنی

- زبان انگلیسی عمومی.

 5/2- آزمون تخصصی: این آزمون به صورت چندگزینه‌ای است و مواد آزمون تخصصی شامل:

- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

- روانشناسی پرورشی

- روانشناسی رشد

- روش‌ها و فنون تدریس

- اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی.

6- نحوه ثبت‌نام شرکت در آزمون (مشمولین بندهای 8/1 و 9/1 شیوه‌نامه)

افراد مشمولی که در مهلت مقرر پرونده آن‌ها توسط کارگروه منطقه/ استان و سازمان نهضت سوادآموزی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، پس از اعلام سهمیه تخصیصی توسط سازمان می‌توانند با ورود به سایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت به نشانی: (http://aee.medu.ir) از نحوه ثبت‌نام، زمان و مکان برگزاری آزمون داخلی مطلع شوند.

تبصره: چنانچه فردی در آزمون شرکت نموده و حد نصاب لازم را نیز کسب نماید، لیکن در بررسی‌های بعدی مشخص شود که فرد فاقد شرایط قانون و آیین‌نامه بوده، از ادامه روند تعیین تکلیف و استخدام حذف خواهد شد.

7- نحوه اطلاع‌رسانی

نحوه اطلاع رسانی به مشمولین (8/1 و 9/1) بند (1) از طریق آدرس‌های الکترونیکی ذیل خواهد بود.

1- پورتال وزارت به نشانی: www.medu.ir

2- سازمان نهضت سوادآموزی: www.lmoira.medu.ir

3- مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی: www.aee.medu.ir

4- اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت به نشانی: edari.medu.ir

5- سایت‌های ادارات کل آموزش‌وپرورش.

 

مقررات مرتبط:

- اصلاح تحریری ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره 98443/56610 مورخ 6/8/1398 دبیر هیئت دولت)

- آیین‌نامه اجرایی استخدام نیروهای حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (تصویب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هیئت وزیران)

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (مصوب 13/6/1397 مجلس شورای اسلامی)