اصلاح تحریری ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره 98443/56610 مورخ 6/8/1398 دبیر هیئت دولت)

نظر به اینکه در بندهای (7) و (8) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران در وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویبنامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398، به ترتیب بعد از عبارت‌های "همکاری داشته" و "قرار داده" عبارت "و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده" تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

حسین سیمایی صراف- دبیر هیئت دولت

مقررات مرتبط:

- آیین‌نامه اجرایی استخدام نیروهای حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش