چاپ
مجموعه والد: قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی
مجموعه: وزارت آموزش و پرورش

نحوه اجرای مجازاتهای موضوع بندهای «ب»، «ج»، «ط» و «ح» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 14/710 مورخ 11/9/1396 وزارت آموزش و پرورش)

 دانلود متن کامل بخشنامه

تصویر بخشنامه شماره 1512844 مورخ 22/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور و نظریه شماره 14289 مورخ 7/2/1394 دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) در ارتباط با نحوه اجرای مجازاتهای موضوع بندهای «ب، ج، ز، ط، ح» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به پیوست ارسال و مراتب ذیل جهت حسن اجرا ابلاغ می گردد:

1- مجازات موضوع بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

"توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی"

واحد کارگزینی مکلف است با صدور حکمی به استناد رأی صادره نسبت به ابلاغ آن رأی اصداری به صورت کتبی به محکوم علیه اقدام نموده و مدارک ابلاغ را جهت درج در پرونده مربوطه به هیأت تحویل دهد و سپس نسبت به درج آن در پرونده استخدامی محکوم علیه اقدام نماید.

2- مجازات موضوع بند (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

"کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال"

از آنجایی که «حقوق» و «فوق العاده شغل» در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین عناوین ذکر گردیده، بنابراین مبنای اقدام برای این مجازات، مجموع امتیاز «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق العاده شغل» می باشد.

3- مجازات موضوع بندهای (ز، ط) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بند (ز): تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

بند (ط): بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه برای اعمال این بندها به حای واژه «گروه» عبارت «طبقه شغلی» لحاظ گردد.

4- مجازات موضوع بند (ح) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

"بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا مربوطه در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی"

در این بند به جای «حقوق مبنا» مبلغ «حق شغل» موضوع ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری منظور می شود.

5- این دستورالعمل از تاریخ 22/8/1396 قابلیت اجرا دارد. ضمناً با صدور این دستورالعمل، بخشنامه های شماره 5/710 مورخ 22/4/1394 و 8/710 مورخ 29/4/1393 به شرح فوق اصلاح می گردد.

علی الهیار ترکمن- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش