1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(7 رای)

‌لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از‌طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان ‌(مصوب 17/9/1359 شورای انقلاب

‌ماده واحده - کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش در صورتی که از بدو استخدام برای خدمت معلمی استخدام شده و بعداً بر اساس نیاز‌ وزارتخانه از 22 بهمن 1357 به بعد از وجودشان در مشاغل غیر آموزشی استفاده شده است به شرط تمایل می‌توانند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان‌کشور استفاده نمایند.

‌سوابق تجربی آنان چه در کادر آموزشی و چه در سایر رشته‌های شغلی کلاً جزء تجربه قابل قبول محاسبه و تفاوت ناشی از تغییر گروه شغلی آنان از‌تاریخ تصویب این قانون قابل پرداخت خواهد بود.