نحوه اجرای ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع پرداخت ایام غیبت موجه بعد از برائت از تخلف انتسابی (بخشنامه شماره 21/710 مورخ 21/10/1394 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان ...

معاونت/ سازمان/ مرکز/ کانون

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 51/710 مورخ 1/6/1382، تصویر نامه شماره 236046 مورخ 30/8/1394 امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره 173/92/233 مورخ 17/10/1392 امور حقوق اداری، تقنینی و دبیرخانه شورا معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به پیوست ارسال و به آگاهی می رساند:

حقوق مبنای پیش بینی شده در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با در نظر گرفتن مقطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیت ها، رسته و رشته شغلی تعیین می گردید و این عوامل در حق شغل و شاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز لحاظ شده است.

بنابراین، مستخدمینی که در اجرای ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از اتهامات و تخلفات انتسابی برائت حاصل نموده و مشمول بند (ژ) ماده (124) قانون استخدام کشوری موضوع «حالت غیبت موجه» می گردند؛ در ایام مورد بحث می توانند از حق شغل و شاغل موضوع مواد 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری و در صورت استحقاق از کمک هزینه عائله مندی و اولاد بهره مند شوند.

سید محمد بطحائی- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی