دستورالعمل نحوه تبديل وضعيت نيروهاي قرارداد كار معين (بخشنامه شماره 45020/700 مورخ 11/3/1392 وزارت آموزش و پرورش)

مدير كل محترم آموزش و پرورش استان...

با سلام و احترام

با توجه به نامه شماره 4750/92/220 مورخ 7/3/1392 معاونت هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (تصوير پيوست) و در اجراي بند 13 مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هيأت محترم وزيران تبديل وضعيت نيروهاي قرارداد كار معين به شرح زير امكان پذير خواهد بود.

اين مطلب به تدريج كامل خواهد شد...