جدول شماره (1)

الف- فعالیت های فرهنگی- تربیتی

تذکر: کسب حداقل امتیاز از بند (7) الزامی است.