دستورالعمل نحوه پرداخت حق التدريس و حق الزحمه كارمندان وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات وابسته (بخشنامه شماره ۸۳۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

برادر ارجمند جناب آقای حاجی بابایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام؛ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳/۳۹۳۹۴/۷۱۰ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ آن وزارتخانه و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) دستورالعمل اجرايي بند (۹) ماده (۶۸) و نيز قسمت اخير ماده (۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري دستورالعمل نحوه پرداخت حق التدريس و حق الزحمه كارمندان وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات وابسته را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل نحوه پرداخت حق التدريس و حق الزحمه كارمندان وزارت آموزش و پرورش

۱- حق التدريس ساعتي كارمندان رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش با رعايت ساير مقررات مربوط براساس ضوابط زير قابل پرداخت مي باشد:

۱۰۰/(مجموع امتیازات شغل و شاغل*ضریب ریالی سال) = مبلغ هر ساعت حق التدریس

۲- حداكثر ساعت حق التدريس قابل پرداخت به معلمان موظف ۶۰ ساعت در ماه است وپرداخت حق التدريس بيش از اين ميزان مجاز نمي باشد.

۳- حق التدريس مدرسان دوره هاي آموزش ضمن خدمت براساس ماده (۴) بند (ب) دستورالعمل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري (پيوست بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) تعيين و پرداخت خواهد شد.

۴- در اجراي ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري ، وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت ضرورت حداكثر به ميزان هشت ساعت در هفته (۳۲ ساعت در ماه) از خدمات معلمين بازنشسته براي تدريس استفاده نمايد. حق التدريس اين قبيل افراد به مأخذ حق التدريس معلمين شاغل مشابه تعيين و پرداخت خواهد شد.

۵- حق التدريس ساعتي نيروهاي آزاد و آموزشياران نيمه وقت نهضت سواد آموزي با رعايت ساير مقررات مربوط بر اساس ضوابط زير قابل پرداخت مي باشد:

۱۰۰/(مجموع امتیازات شغل و شاغل مشابه در بدو خدمت*ضریب ریالی سال) = مبلغ هر ساعت حق التدریس

تبصره- به ازاي هر سال سابقه تدريس تمام وقت (حداقل ۲۴ ساعت در هفته) از زمان اخذ كد پرسنلي، دو درصد به مبلغ حق التدريس اين قبيل افراد افزوده خواهد شد.

۶- به استناد ماده (۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري حق الزحمه هاي موضوع مصوبه شماره ۴۳۴۳۰/ت ۳۳۶هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۰ هيأت وزيران كه توسط شوراي فني وزارت آموزش و پرورش تعيين شده است كماكان قابل اجرا خواهد بود.هرگونه تغيير در ميزان اين حق الزحمه ها به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.

۷- رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي كه علاوه بر نوبت اول به طور تمام وقت تصدي مشاغل مذكور در نوبت دوم را نيز عهده دار مي باشند، حق الزحمه بابت نوبت دوم آنان برحسب درجه بندي واحد آموزشي مربوط معادل دو برابر حق مديريت نوبت اول (موضوع تبصره (۲) بند (۲) دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري) تعيين مي گردد.

۸- حق الزحمه امتحانات با توجه به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش و در اجراي ماده (۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري قابل پرداخت مي باشد.

۹- مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به مشمولين اين دستورالعمل نبايد از حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده هاي آنان تجاوز نمايد.

۱۰- هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل موكول به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد.

۱۱- اجراي اين دستورالعمل در چهارچوب اعتبارات مصوب دستگاه هاي ذيربط مجاز مي باشد.

لطف اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور