چاپ

لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (مصوب مورخ 27/6/1358 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده- از اول شهریور 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور که مشمول‌ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب 1354.10.29 بوده‌اند مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق‌الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد.

‌تبصره - مستخدمین بازنشسته و ازکارافتاده فعلی و وراث وظیفه‌بگیر آنان که مشمول مقررات بازنشستگی وظیفه شهرداریها بوده‌اند مشمول‌ ضوابط مقرر در آیین‌نامه موضوع این قانون خواهند بود.