تاریخ: 27 آذر 1391

کلاسه پرونده: 724/88

شماره دادنامه: 672

موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 106707/1802 – 1387/11/23 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: ناصر اصغری عیسی لو

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب نامه شماره 106707/1802-23/11/1387 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است که:

" سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

مدیر کل تشکیلات و نیروی انسانی

بازگشت به نامه شماره 01/132/51954 – 21/10/1387 در خصوص شمول بند 4 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگان شهرداریها به آگاهی می رساند: با توجه به ماده (117) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها مشمول مقررات این قانون نمی باشند."

شاکی مدعی شده است که بازنشستگان شهرداری نیز باید از مزایای مقرر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند شوند و چون بخشنامه مذکور با قانون یاد شده مغایرت دارد، ابطال آن را خواستار شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 138063/231- 23/12/1388 توضیح داده است که:

با عنایت به تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مندرج در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به تصریح ماده 117 قانون مزبور، از آن جا که شهرداریها با تعریف مذکور در ماده 3 قانون پیش گفته تطبیق دارند لذا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند. با توجه به مراتب مذکور تسری حکم مقرر در بند 4 ماده 68 قانون مورد اشاره در خصوص پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به کارکنان شهرداریها مجوزی ندارد درخواست رد شکایت را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373، شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی اعلام شده اند، بنابراین حکم مقرر در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداریها حاکمیت ندارد و در نتیجه بخشنامه شماره 106707/1802- 23/11/1387 سرپرست امورنظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که شهرداریها را مشمول مقررات قانون خدمات کشوری ندانسته است مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری