معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- در ماده (۱۱) عنوان كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده به «كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي» اصلاح مي‌شود.

۲- متن زير به عنوان بند (ي) به ماده (۵) اضافه مي‌شود:

ي- كارگروه تخصصي بانوان و خانواده.

۳- متون زير به عنوان مواد (۲۴) و (۲۵) به آيين‌نامه يادشده اضافه مي‌شود و شماره مواد به ترتيب اصلاح مي‌شود:

ماده ۲۴- اعضاي كارگروه تخصصي بانوان و خانواده به شرح زير تعيين مي‌شوند:

الف- معاون سياسي و امنيتي استاندار (رييس).

ب- مشاور استاندار در امور بانوان (دبير).

ج- نماينده تام‌الاختيار معاونت برنامه‌ريزي استانداري.

د- مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استانداري.

هـ- مديركل امور اجتماعي و شوراهاي استانداري.

و- رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش استان.

ز- مديركل صدا و سيماي مركز استان.

ح- رييس واحد استاني وزارت اطلاعات.

ط- رييس كل دادگستري استان.

ي- رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان.

ك- فرمانده ناحيه انتظامي استان.

ل- رييس واحد استاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

م- سه نفر از رؤساي دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.

ن- رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

س- رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.

ع- رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران.

ف- مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان.

ص- يكي از فرمانداران به انتخاب استاندار.

ق- رييس سازمان تبليغات اسلامي استان.

ر- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان.

ش- رييس سازمان بهزيستي استان.

ت- مديركل ثبت احوال استان.

ث- نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص رييس كارگروه.

خ- مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان. (بدون حق رأي)

ذ- يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي يادشده. (بدون حق رأي)

ض- دو نفر از صاحب‌نظران و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مرتبط با امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار. (بدون حق رأي)

ماده ۲۵- وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:

الف- بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت و كوتاه مدت مرتبط با امور بانوان و خانواده در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش، توسعه و عمران استان.

ب- تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارايه پيشنهاد به دبيرخانه شورا.

ج- ارزيابي و نظارت و عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.

د- شناسايي مسايل، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي.

هـ- هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده و كاهش نابرابري‌هاي جنسيتي در استان.

و- برنامه‌ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانوده در استان.

ز- ايجاد هماهنگي در سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.

معاون اول رئيس‎جمهور - محمدرضا رحيمي