آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع: تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین (در حال بررسی در هیئت وزیران)

خبر مورخ 24 آذر 1398

متن پیش‌نویس آیین‌نامه:

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- شورایعالی: شورای عالی آمایش سرزمین

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دبیرخانه: دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین

ت- کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین

ث- کمیته‌های فنی: کمیته‌های فنی دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین

ج- شورای هماهنگی: شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای

چ- قانون: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395)

ح- سند ملی آمایش سرزمین: سندی است که با ابتناء بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اصول مصوب آمایش سرزمین، در پی سازماندهی فضای توسعه و بسترسازی برای تحقق توسعه پایدار و متوازن سرزمین است. این سند به عنوان فرادست‌ترین سند توسعه سرزمینی کشور، بازتاب سرزمینی سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی کشور بوده و از طریق «آینده‌نگاری»، «سیاست‌گذاری» و «فرصت‌سازی» توسعه بخش‌ها و مناطق، زمینه توسعه درون‌زا و برون‌نگر و نیز توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین را فراهم می‌نماید.

خ- سند استانی آمایش سرزمین: سندی است راهبردی که مبتنی بر خطوط کلی و جهت‌گیری‌های اسناد ملی و منطقه‌ای آمایش سرزمین و نظام تقسیم کار ملی و منطقه‌ای منتج از آن، با هدف توسعه منابع انسانی، حفاظت از محیط زیست وصیانت از منابع طبیعی، رفع عدم تعادل‌ها و محرومیت‌ها، شکوفاسازی اقتصاد استان و تقویت پیود آن با اقتصاد منطقه‌ای و ملی و ایفای نقش مؤثر و سازنده استان در فرایند توسعه منطقه‌ای و ملی تنظیم می‌گردد.

د- نظام راهبری توسعه سرزمین: مجموعه‌ای از نهادها، اسناد و رویه‌ها و تدابیری است که با تکیه بر نتایج و رهنمودهای آمایش سرزمینی (مستخرج از اسناد ملی، منطقه‌ای و استانی آمایش سرزمین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات شورایعالی)، نسبت به طرح‌ریزی چارچوب سیاست‌گذاری توسعه سرزمین، ایجاد هماهنگی‌های بخشی- منطقه‌ای، بهره‌وری از سرمایه‌های انسانی، منابع و فرصت‌های سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و استانی اهتمام می‌نماید.

ماده 2- با هدف طرح‌ریزی نظام کارآمد برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، انتظام‌بخشی به سازمان فضایی سرزمین، هماهنگ‌سازی توسعه بخشی- منطقه‌ای، فراهم سازی بستر رقابت‌پذیری میان مناطق و استان‌ها و هماهنگ‌سازی جریان توسعه در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی، «شورایعالی آمایش سرزمین» تأسیس می‌گردد.

ماده 3- ارکان شورایعالی عبارتند از:

الف- شورایعالی

ب- کمیسیون تخصصی شورایعالی

ج- دبیرخانه

د- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای کشور

الف- شورایعالی

ماده 4- وظایف شورایعالی به شرح زیر است:

1- بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن؛

2- بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی؛

3- بررسی برنامه‌های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی؛

4- نظارت بر اجرای اصول و جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

ماده 5- اعضای شورایعالی عبارتند از:

1- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس شورایعالی)

2- معاون سازمان برنامه و بودجه (دبیر شورایعالی)

3- وزیر اطلاعات

4- وزیر امور اقتصادی و دارایی

5- وزیر جهاد کشاورزی

6- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

7- وزیر راه و شهرسازی

8- وزیر صنعت، معدن و تجارت

9- وزیر کشور

10- وزیر نفت

11- وزیر نیرو

12- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

ماده 6- اسناد توسعه سرزمینی که می‌بایست به تصویب نهایی این شورایعالی برسد عبارت خواهد بود از:

در حال تکمیل...