تشكيل شوراي تحول اداري (مصوبه ۴۴۴۳۹/۲۰۶ مورخ ۲۰/۹/۹۰ شورای عالی اداری)

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاهمين جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ و در اجراي مفاد ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور تطبيق تركيب اعضاء و وظايف شبكه راهبري تحول اداري كشور در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز اعمال تغييرات لازم در آن، تصويب نمود:

ماده ۱- شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

- وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي:       رييس شورا

- معاون توسعه منابع انساني دستگاه و يا عناوين مشابه:  نايب رييس

- يكي از معاونان دستگاه به انتخاب رييس شورا:   عضو

- نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور:    عضو

- رييس مركز نوسازي و تحول اداري دستگاه و يا عناوين مشابه: عضو، دبير شورا و مسئول‌ دبيرخانه

- ذيحساب و مديركل امور مالي دستگاه:     عضو

- فرمانده مركز مقاومت بسيج دستگاه:     عضو

- دو نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتي و تحول اداري به انتخاب و حكم رييس شورا:    عضو

تبصره - شورا مي‌تواند حسب مورد از رؤساي كميسيون تحول اداري دستگاه‌هاي وابسته و نهادهاي تخصصي يا حرفه‌اي غيردولتي مرتبط، به منظور كسب نظرات مشورتي براي شركت در جلسات، بدون حق رأي دعوت كند.

ماده ۲- شرح وظايف و اختيارات شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل به شرح زير تعيين مي‌شود:

- هدايت، پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته

- زمينه‌سازي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي مصوب

- بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي ۱۰ برنامه تحول اداري

- بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري و ارايه پيشنهادهاي سازنده به مراجع ذي‌ربط، متناسب با تكاليف تعيين‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري

- بررسي و تأييد راهكارهاي مناسب براي اجراي بهتر برنامه‌هاي تحول اداري

- بررسي و تأييد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي، انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي و نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارايه به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

- بررسي و تأييد همايش‌هاي مورد نياز وزارتخانه‌‌ يا سازمان در سطوح مختلف تقسيمات كشوري طبق مقررات

- نظارت بر نحوه اجراي برنامه جامع اصلاح فرايندها و روش‌هاي مورد عمل و دولت الكترونيك در وزارتخانه يا سازمان

- شناسايي وظايف و فعاليت‌هاي قابل واگذاري وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته و تابعه به بخش غيردولتي و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط

- ارايه پيشنهادهاي لازم به مراجع ذي‌ربط براي تعيين تكليف نيروي انساني و منابع سازمان‌هاي وابسته‌اي كه براساس قانون بايد ادغام، من-حل، واگذار و يا وظايف آنها به دستگاه‌هاي ديگر منتقل شود.

- بررسي و ارايه پيشنهاد درباره سياست‌هاي مناسب براي منطقي‌سازي اندازه دستگاه و سازمان‌هاي وابسته در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي و قوانين مربوط

- بررسي و تأييد طرح‌هاي لازم براي تمركززدايي اداري از طريق انتزاع وظايف اجرايي از مركز و انتقال آن به واحدهاي استاني

- نظارت بر حسن اجراي واگذاري امور تصدي‌گري و چابك‌سازي دستگاه

- تهيه و تنظيم گزارش دوره‌اي و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجراي مهمترين مصوبات و اقدامات شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ و سازمان‌هاي وابسته و ارايه به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

تبصره ۱- تمامي مصوبات شورا، پس از تأييد رييس شورا و در چارچوب اختيارات قانوني دستگاه قابليت اجرا دارد.

تبصره ۲- شورا مي‌تواند براي بررسي‌ها و مطالعات كارشناسي نسبت به تشكل كميته‌هاي تخصصي با عضويت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي اقدام نمايد.

ماده ۳- كميسيون تحول اداري مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

- رييس يا بالاترين مقام سازمان يا مؤسسه: رييس كميسيون

- معاون توسعه منابع انساني سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه:  نايب رييس

- يكي از معاونان سازمان يا مؤسسه به انتخاب رييس كميسيون:    عضو

- نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در صورت معرفي: عضو

- مدير نوسازي و تحول اداري سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه:عضو،دبيركميسيون و مسئول دبيرخانه

- مدير امور مالي سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه:   عضو

- نماينده وزارتخانه ذي‌ربط:    عضو

- فرمانده بسيج دستگاه:عضو

- يك نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتي و تحول اداري به انتخاب و حكم رييس كميسيون:  عضو

تبصره - كميسيون مي‌تواند حسب مورد از نهادهاي تخصصي يا حرفه‌اي غيردولتي مرتبط، به منظور كسب نظرات مشورتي براي شركت در جلسات، بدون حق رأي دعوت كند.

ماده ۴- شرح وظايف و اختيارات كميسيون تحول اداري مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل به شرح زير تعيين مي‌شود:

- پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و وزارتخانه ذي‌ربط

- زمينه‌سازي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي مصوب

- بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي 10 برنامه تحول اداري

- بررسي و تأييد طرح‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري دستگاه و ارايه پيشنهادهاي سازنده به مراجع ذي‌ربط، متناسب با تكاليف تعيين‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري

- بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي اجراي بهتر برنامه‌هاي تحول اداري

- بررسي و تأييد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي، انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي و نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه و ارايه به وزارتخانه‌ ذي‌ربط يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

- بررسي و تأييد همايش‌هاي مورد نياز سازمان يا مؤسسه در سطوح مختلف تقسيمات كشوري طبق مقررات

- نظارت بر نحوه اجراي برنامه جامع اصلاح فرايندها و روش‌هاي مورد عمل و دولت الكترونيك در سازمان يا مؤسسه

- شناسايي وظايف و فعاليت‌هاي قابل واگذاري سازمان يا مؤسسه به بخش غيردولتي و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط

- ارايه پيشنهاد براي افزايش بهره‌وري و كارايي نيروي انساني و مديريت دستگاه به مراجع ذي‌ربط

- نظارت بر حسن اجراي واگذاري امور تصدي‌گري و چابك‌سازي دستگاه

- تهيه و تنظيم گزارش دوره‌اي و مستمر در مقاطع ۶ ماهه از اجراي مهمترين مصوباتو اقدامات كميسيون تحول اداري سازمان يا مؤسسه و ارايه به شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ ذي‌ربط

تبصره ۱- تمامي مصوبات كميسيون، پس از تأييد رييس كميسيون و در چارچوب اختيارات قانوني دستگاه قابليت اجرا دارد.

تبصره ۲- كميسيون مي‌تواند براي بررسي‌ها و مطالعات كارشناسي نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي با عضويت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي اقدام نمايد.

ماده ۵- اين مصوبه جايگزين متن مصوبات شماره ۵۹۵۸/۱۲/۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۷ و ۲۹۰/۱۳.ط م-ورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شوراي عالي اداري و ۴۳۴۶/۱۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور مي‌شود.

ماده ۶- وزراء، رؤساي سازمان‌هاي مستقل و سازمان‌هاي وابسته، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌دهد.

رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري - محمود احمدي‌نژاد