سایت جدید سازمان اداری و استخدامی کشور با آدرس جدید در دسترس می باشد.

آدرس: http://aro.gov.ir