تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (مصوبه شماره 792054 مورخ 27/7/1395 شورای عالی اداری)

 مشاهده مصوبه در فرمت پی دی اف

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای عالی اداری در یکصدوهفتادوششمین جلسه مورخ 02/05/1395، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) و با توجه به اختیارات اصل 126 قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت ها و وظایف مربوط به حوزه های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود:

ماده 1- وظایف ریس جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط "معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور" و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط "معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور"، اداره خواهد شد.

ماده 2- اهم مأموریت های دو سازمان:

الف- سازمان اداری و استخدامی کشور

- ایجاد هماهنگی لازم برای اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری.

- تبیین نقش و مأموریت های بخش های مختلف دولتی، عمومی و سازمان های مردم نهاد از منظر مدیریتی و اداری.

- سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری و مدیریت، هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به امور اداری و استخدامی در سطح کشور به خصوص در بخش دولتی شامل: ساختارهای سازمانی، توسعه سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرآیندهای سازمانی، اصلاح سیستم ها و روش ها، مدیریت دانش، جبران خدمت، سلامت اداری، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل، مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد، صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت در نظام اداری.

- طراحی، بهینه سازی و استقرار نظام های اداری و مدیریتی مورد نیاز برای تحقق برنامه های توسعه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور.

- توسعه و ترویج آموزش های کاربردی و حرفه ای در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه گرا و آینده نگر در نظام اداری.

- برنامه ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام اداری و مدیریت بهره وری ملی.

- تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها.

ب- سازمان برنامه و بودجه کشور

- راهبری و رصد توسعه کشور.

- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

- انجام مطالعات و بررسی های علمی برای بهبود نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی.

- تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.

- ارایه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط.

- تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط.

- نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه و پیشرفت دوره ای سالانه آنها و ارائه گزارش های لازم.

- تهیه و تدوین طرح آمایشی.

- ارزیابی عملکرد مدیریت.

- مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور.

- هماهنگی و راهبری روش ها و برنامه های آماری در چارچوب نظام آماری کشور.

- تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور.

تبصره 1- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در آنها از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان برنامه و بودجه، معاون و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون، و یا  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نام برده شده است، حسب مورد بر عهده رییس و سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

تبصره 2- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده رییس و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است، حسب مأموریت های مندرج در این ماده تفکیک و بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم می شود.

ماده 3- اعتبارات، تعهدات، امکانات، تجهیزات، تأسیسات، املاک و ابنیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها با توافق رؤسای سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم می شود.

ماده 4- بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از دو سازمان "اداری و استخدامی کشور" و "برنامه و بودجه کشور" طبق ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مصوب اسفندماه سال 1393 مجلس شورای اسلامی، بر اساس برنامه ها و فعالیت های مصوب مربوط به هر یک از سازمان های مذکور، از محل بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ردیف های متفرقه مربوط، تعیین و ابلاغ می گردد. تا زمان اجرای این ماده، هزینه های کماکان بر اساس ردیف بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ردیف های متفرقه مربوط صورت می گیرد.

ماده 5- کارکنان حوزه مرکزی (ستادی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که قبل از تشکیل سازمان مذکور (سال 1393) در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) و یا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سابق)، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل بوده اند، به ترتیب در سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جانمایی می شوند. پست های حوزه مرکزی دو سازمان از محل پست های سازمانی سال 1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق)، برای سازمان اداری و استخدامی کشور و پست های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سابق)، برای سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می گردد.

ماده 6- مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با تفکیک قسمت آموزش مدیریت دولتی و انتقال آن به سازمان اداری و استخدامی با عنوان مرکز آموزش مدیریت دولتی ایفای نقش خواهند نمود و وظایف پژوهش های توسعه و آینده نگری آن با عنوان مرکز پژوه های توسعه و آینده نگری به سازمان برنامه و بودجه منتقل می گردد. همچنین سازمان ملی بهره وری کشور، به عنوان سازمان های وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان سازمان های وابسته به سازمان برنامه و بودجه خواهند بود.

ماده 7- تفکیک دو حوزه اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در استان ها، متعاقبا با توافق روسای دو سازمان انجام خواهد شد. تا زمان تفکیک واحدهای استانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها کماکان با همان ساختار و وظایف مربوط، به فعالیت خود ادامه می دهند. رییس سازمان های استان توسط رییس سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود و معاونین و مسئولین حوزه اداری و استخدامی سازمان های استانی توسط رییس سازمان اداری و استخدامی انتخاب و توسط رییس سازمان استان منصوب می شوند.

ماده 8- نمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه ملغی الاثر اعلام می گردد. رؤسای سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، مسئول حسن اجرای آن می باشند.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (3)

 • سلام درصورت تفکیک سازمان اداری استخدامی در استان ها کدام معاونت سازمان مدیریت ان استان به سازمان اداری استخدامی منتقل میشه؟

 • سلام
  بنده چند سالی هست که می‌خواهم استخدام یا کارمند دولت بشوم ولی شرایط سنی اجازه نمی‌دهد و هیچ آشنایی ندارم بنده پدرم ایثارگر است ولی هیچ وقت از این موقعیت ایشان استفاده نکرده ام متولد ۱۳۶۳ هستم دیپلم حسابداری دارم چند سالی هم سابقه کاردارم
  شما را بخدا قسم میدهم به بنده کمک کنید دوست دارم کار دولتی داشته باشم و متاهل سوم
  حکم پدرانه را برای بنده حقیر اجرا کنید
  سپاسگزارم

 • باسلام.بنده درازمون استخدامی اموزش وپرورش سال ٩۵قبول شدم.دریک جای تک ظرفیتی.بنده نفردومم ,ونفراول خانومی هستن اصفهانی,درحال حاضرساکن اصفهان,ومحل کارهمسرش اصفهان فقط صرف اینکه همسرش متولد شهرموردتقاضا بوده ازتوایع استان مرکزی بومی شهرستان تلقی شده.ایا این انصافه من درشهرخودم بیکاربمونم بعداین خانم ازشهردیگه بیاد جایگزین شه.خواهشا منو راهنمایی کنید باید اعتراضم رو کجابرسونم؟خواهشا پاسخ بنده رو بدید.ممنونم.