شوراي عالي اداري در يكـصد و سي و هـشتمين جلـسه مورخ 30/4/1389 و در اجراي مفاد مصوبات شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 و شماره 290/13.ط مورخ 30/7/1379 شورا، به منظور تطبيق تركيب اعضاء و وظايف شبكه تحول اداري كشور در دسـتگاه‌هاي اجـرايي و نيـز اعمال تغييرات لازم در آن با توجه به تغـييرات ساختـاري به عمل آمده تصويب نمود:

1ـ اعضاي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: رييس ستاد

ـ معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: نايب رييس

ـ يك نفر از معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به انتخاب معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.

ـ رييس مركز آموزش مديريت دولتي.

ـ چهارنفر از معاونان وزارتخانه‌ها (از بخش‌هاي امور فرهنگي و آموزشي، امور اجتماعي، امور زيربنايي و امور توليدي) صاحب‌نظر در مسايل مديريت به پيشنهاد رييس ستاد و تأييد رييس شوراي عالي اداري.

ـ چهار نفر صاحب نظر در مسـايل مديريـت و منابع انساني و فناوري اطلاعات به پيشنهاد رييس ستاد و تأييد رييس شوراي عالي اداري.

ـ رييس امور بهره‌وري و همكاري‌هاي بين‌المللي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: عضو و دبير ستاد.

2ـ عبارت‌هاي « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» و « رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» در مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي اداري، مربوط به شبكه راهبري تحول اداري به ترتيب به « معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور» و « معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور» اصلاح مي‌‌گردد.

3ـ تركيب اعضاء « كارگروه تخصصي تحول امور اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات» شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ـ تغيير رديف (5) از « مديرعامل شركت مخابرات استان» به « مديركل فناوري و ارتباطات استان».

ـ اصلاح كلمه « رييس» به « مديركل» در رديف‌هاي (6)، (8)، (10) و (11).

ـ اضافه نمودن عبارت زير با شماره 15 به تركيب اعضاء كارگروه:

« يكي از روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مستقر در استان» به پيشنهاد رييس كارگروه و تأييد استاندار.

4ـ عبارت ذيل به مجموعه وظايف ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور، شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل، كميسيون‌هاي تحول اداري مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل، كارگروه تخصصي تحول امور اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، اضافه مي‌گردد:

« انجام مأموريت‌ها و وظايف محول‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن.»

5 ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مسؤول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش اجراي آن را به شورا ارايه خواهدنمود.

لطف‌ا... فروزنده‌دهكردي - معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.