قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست

شماره 66557

تاریخ 21/8/1398

گزارش کمیسیون کشاورزی، اّب، منابع طبیعی و محیط زیست به مجلس شورای اسلامی

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد کارگروه و کمیسیون و با حضور طراحان، نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 16/7/1398 ماده واحده این طرح با اکثریت آراء با  اصلاحاتی به شرح پیوست به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ضمناً گزارش کمیسیون فرعی قضائی و حقوقی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نشده است.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست- احمدعلی کیخا

طرح فهرست قانونی احکام نامعتبر حوزه محیط زیست

ماده واحده- احکام قانونی حوزه محیط زیست، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

الف) فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی و منتفی

ب) فهرست قوانین و احکام مدت منقضی

 دانلود جداول فهرست