اساسنامه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی

به موجب ماده (7) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای معلولین، تسهیلات اعتباری به آنها و یا به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی در ازای اشتغال آنها اعطا کند. به همین منظور در تبصره (3) این ماده سازمان بهزیستی کشور مجاز شده است: "صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی" را در قالب اعتبارات مصوب خود ایجاد و "اساسنامه" آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. 

با توجه به این موضوع و در جهت حمایت و فراهم نمودن بستر مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی هر چه بیشتر و موثرتر برای جامعه هدف، پیش نویس اساسنامه آن صندوق توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای تصویب در هیأت محترم وزیران ارسال ، تا در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.