لزوم طرف دعوای دوم قرار گرفتن سازمان بازنشستگی کشوری در شکایت‌های مربوط به وظایف و مسئولیتهای این سازمان (دادنامه شماره 636 مورخ 24/9/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 24/9/1387 

شماره دادنامه: 636 

کلاسه پرونده: 87/345 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 

شاکی: آقای محمد رضوان پور. 

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری. 

مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2791موضوع شکایت آقای ابراهیم خلیل امامی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی به خواسته الزام سازمان متبوع به اجرای بخشنامه‎های شماره 28513/ت33002ه‍ مورخ 1/5/1384 هیأت وزیران مطابق احکام صادره به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 21/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب حکم کارگزینی مورخ 22/6/1384 مدیر امور نیروی انسانی دانشگاه طرف شکایت در اجرای تصویب‎نامه هیأت وزیران و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع و بند 4 مصوبه جلسه مشترک هیأت امنای سال 1384 فوق‎العاده شغل و جذب شاکی از تاریخ 1/1/1384 برقرار گردیده و اعلام شده که از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است و با التفات به اینکه پرداخت مذکور وفق مقررات قانونی بوده و قانوناً با صدور حکم کارگزینی فوق‎الذکر باید پرداخت آن صورت گیرد و غیرموجه بودن دفاعیات دانشگاه طرف شکایت مبنی بر صوری بودن حکم کارگزینی فوق، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق‎العاده‎های مذکور از تاریخ 1/1/1384 به بعد شاکی صادر و اعلام می‎گردد. 

ب- شعبه یک دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2905 موضوع شکایت آقای محمد رضوان‌پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام سازمان متبوع به اجرای تصویب‎نامه شماره 28513/ت33002 هیأت وزیران و بخشنامه شماره129482/1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع به شرح دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رونوشت حکم برقراری حقوق که پیوست پرونده می‎باشد، شاکی از دانشگاه طرف شکایت بازنشسته گردیده است و با عنایت به اینکه بر فرض صحت شکایت شاکی تایید برقراری حقوق از وظایف سازمان بازنشستگی کشوری می‎باشد، لذا باوصف موجود شکایت شاکی به کیفیت مطروحه صرفاً به طرفیت دستگاه محل خدمت قابلیت طرح و رسیدگی و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی 

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز می‎باشد. 

ب- با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ماهانه و فوق‎العاده‎های مستمر مشمول کسر کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت مستخدمین رسمی و اینکه توفیق در انجام مسئولیت مذکور مستلزم نظارت و کنترل آن سازمان بر کیفیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر در زمان اشتغال مستخدم دولت از حیث احراز انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین طرح شکایت در این قبیل موارد به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری ضروری است و دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 شعبه اول متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی به خواسته فوق‎العاده شغل و حق جذب به استدلال عدم طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ديوان عدالت اداري بخوانید!

در خصوص قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار

مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در خصوص احکام به ورود شکایت کارکنان دولت در شعب دیوان عدالت اداری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان و نحوه تأمین اعتبار آن

قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+ موضوعات مهم اداری و استخدامی

اعلام موارد استثنا از لزوم طرح دعواي تجديدنظر در ديوان عدالت اداري توسط دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره 1737367 مورخ 15/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

معافیت ایثارگران از مابه‌التفاوت سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر دستگاه، موارد قطع رابطه استخدامی را در برنمی‌گیرد

اعتراض نسبت به بخشنامه های صادره از کانون سردفتران و دفتریاران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست (دادنامه شماره 1319 مورخ 10/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -