دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

یکشنبه ۲/۹/۱۳۹۹

سه‌شنبه ۴/۹/۱۳۹۹

چهارشنبه ۵/۹/۱۳۹۹

 دستور جلسات صحن علنی

 ب) دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

از شنبه ۱/۹/۱۳۹۹ تا چهارشنبه ۵/۹۱۳۹۹

دستور جلسات کمیسیون‌ها