ماده واحده- ماده (۴۴) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده ۴۴- تشكيلات تفصيلي ديوان محاسبات كشور و هرگونه تغييرات در ديوان مذكور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس خواهد رسيد.