فصل اول -  كليـات

ماده ۱-   بنياد شهيد انقلاب اسلامي -كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار "بنياد" ناميده مي‌شود- نهادي است انقلابي كه دراجراي فرمان رهبركبير وبنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ تأسيس شده وداراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي واداري است وامورآن طبق مقررات وقوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي ودر چهارچوب اين اساسنامه وآئين‌نامه‌هاي مربوطه زيرنظر رئيس جمهور ونظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود.

ماده ۲-  مدت فعاليت بنياد از تاريخ تأسيس نامحدود است. انحلال يا خاتمه آن با نظر مقام معظم رهبري مي‌باشد.

فصل دوم- اهداف و وظايف

ماده ۳- اهداف بنياد عبارتنداز:

۱- احياء، حفظ وترويج فرهنگ شهادت در جامعه

۲- زنده نگهداشتن ياد ونام شهيدان انقلاب اسلامي وحفظ آثارآنها

۳- تجليل، تكريم، صيانت و حمايت از خانواده‌هاي معظم شاهد

۴- تلاش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه ونظام ونيز بهره گيري از سرمايه ودارايي بنياد براي رشد واعتلاي مادي ومعنوي خانواده‌هاي معظم شاهد

ماده ۴- منظور از شهيد در اين قانون، كسي است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي وحفظ دستاوردهاي آن ويا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات وتجاوزات دشمن وعوامل ضد انقلاب واشرار نثار نموده ويا مي‌نمايد.

ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد وخانواده‌هاي شاهد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد وستادكل نيروهاي مسلح ووزارت اطلاعات تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره-  كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد، شهيد شناخته شده اند همچنان شهيد محسوب خواهندشد.

ماده ۵- اهم وظايف بنياد علاوه بر اجرا و پيگيري دستورات وفرمانهاي حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه در رابطه با خانواده‌هاي معظم شاهد، از جمله فرمان ده ماده اي مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۸ عبارتند از:

الف- در قبال شهادت:

برنامه‌ريزي وتلاش به منظور تبيين مفهوم وفلسفه جهاد وشهادت وايثار، احيا، حفظ وترويج فرهنگ وروحيه شهادت طلبي در جامعه به عنوان والاترين ارزش الهي از طريق:

۱- بسيج كليه امكانات نظام وجامعه اسلامي به ويژه نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، هنري، آموزشي و وسايل ارتباط جمعي

۲- شناسايي وتقويت وترويج عوامل وموجبات رشد وتوسعه فرهنگ شهادت طلبي

۳- بررسي وشناسايي عوامل بازدارنده ومخرب فرهنگ شهادت وايثارگري وتلاش در امحاء ورفع آنها

ب - در قبال شهيد:

برنامه‌ريزي وتلاش براي تجليل وتكريم از مقام والاي شهدا وبزرگداشت وزنده نگه داشتن ياد وخاطره آنان از طريق:

۱- برگزاري مراسم يادبود با الهام از مكتب عاشوراي حسيني و با استفاده از مناسبتهاي ملي و مذهبي.

۲- حفظ قداست ومنزلت گلزار شهدا ومحور قراردادن اين مراكز در برگزاري مراسم رسمي ومردمي وپيگيري مرمت وارايه خدمات شايسته به مراكز مذكور توسط شهرداريها وساير نهادهاي ذيربط براساس ضوابطي كه بنياد اعلام مي‌كند.

۳- پي گيري نامگذاري معابر، ميادين، مراكز فرهنگي، اجتماعي و ساير اماكن عمومي وملي به نام مبارك شهدا ونصب يادمانها از طريق دستگاههاي ذيربط.

۴- جمع آوري وحفظ ونگهداري ومعرفي آثار فرهنگي، ادبي، هنري، وصايا وديگر آثار شهدا.

۵- تشويق وترغيب وحمايت از جامعه فرهنگي، آموزشي، هنري وانديشمندان، ادبا ونويسندگان در ثبت، تبيين ومعرفي ويژگيها، سيره معنوي وفضايل اسوه‌هاي شهادت وايثار.

ج - در قبال خانواده‌هاي شاهد:

برنامه‌ريزي وتلاش براي صيانت ورشد واعتلاي مادي ومعنوي خانواده‌هاي شاهد در زمينه‌هاي: 

۱- امورفرهنگي - آموزشي

- پيگيري ونظارت امورفرهنگي، تربيتي وآموزشي فرزندان شاهد وزمينه سازي رشد وتعالي فكري، روحي، اخلاقي وتحصيلي آنها از طريق:

- تهذيب وكسب معنويت اسلامي وارتقاي معرفت ديني وبهره ور كردن استعداد‌هاي الهي آنان.

- نظارت در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاي علمي، تحقيقي، آموزشي و مهارتهاي فكري و تخصصي وپرورش جسمي فرزندان شاهد در تمام مراحل ومقاطع تحصيلي به بهترين وجه با همكاري مراجع ذيربط.

- تقويت روحيه خدمت به "اسلام ناب محمدي" در خانواده‌هاي معظم شهدا.

- ارائه خدمات فرهنگي وآموزشي به والدين وهمسران شاهد با همكاري مراجع ذيربط.

۲- امورمعيشتي ورفاهي

تلاش در جهت خوداتكايي اقتصادي وتأمين اجتماعي ورفاهي خانواده‌هاي شاهد از قبيل:

  - فراهم سازي تسهيلات وارايه حمايتهاي لازم وآموزشهاي تخصصي، فني وحرفه اي ونيز جلب مشاركت كليه سازمانها ودستگاههاي ذيربط جهت ايجاد اشتغال مفيد براي خانواده‌هاي شاهد.

- تأمين وپرداخت حقوق، مستمري ومزاياي خانواده‌هاي شاهد مشمول وداراي شرايط در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوط.

- تأمين مسكن همسر، فرزندان  تحت پوشش فاقد مسكن و با داراي مسكن نامناسب با كمك خانواده شاهد و مراجع ذيربط.

- تأمين خدمات درماني همسر، فرزندان ووالدين شاهدتحت پوش با همكاري دستگاههاي ذيربط. 

- ارايه خدمات وتسهيلات در زمينه ازدواج فرزندان وهمسران شاهد.

- پيگيري وانجام اقدامات ممكن در جهت ارايه خدمات وتسهيلات ومساعدتهاي لازم به والدين معظم شاهد.

۳- امور حقوقي وقضايي

تلاش در جهت حل وفصل امورحقوقي وقضايي خانواده‌هاي شاهد با همكاري مراجع ذيربط از طريق:

- پيشنهاد وهمكاري با مراجع قضايي در تعيين، نصب وعزل قيم وامين ومراقبت بر اعمال آنها، همچنين مراقبت براعمال اوليا، اوصيا، قيمها وحضانت كنندگان از صغار شاهد ورسيدگي به اختلافها در امر حضانت فرزندان وارايه راه حال به محاكم.

- مساعدت وهمكاري با مراجع ذيربط در جهت تبديل وتغيير در اموال ودارايي صغار شاهد در راستاي مصالح وغبطه آنان بر حسب موازين شرعي ودر صورت لزوم پي گيري به منظور حل وفصل اختلافات مربوط تا صدور حكم قطعي.

- درخواست تنفيذ وصيتنامه عادي شهدا از محاكم ذيصلاح وپي گيري امور مربوط به انحصار وراثت ومراقبت بر احصار وتحريم ماترك شاهد وتقويم ونگهداري حساب اموال صغار ومحجورين ومعاضدت حقوقي وقضايي خانواده‌هاي شاهد در صورت ضرورت.

- شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذيصلاح به منظور وكالت خانواده‌هاي محترم شاهد در دعاوي مربوطه بنا به درخواست آنان.

۴- امور اقتصادي

- اداره بهره برداري مطلوب از اموال وداراييهاي تحت پوشش بنياد.

- بكارگيري مطلوب پس‌اندازها، اموال وداراييهاي فرزندان شاهد- كه در اختيار بنياد است

- براي تأمين آينده اقتصادي آنها وجلوگيري از كاهش ارزش داراييها.

تبصره - ضوابط وتنظيم وصدور احكام كارگزيني وتشخيص افراد تحت تكفل شاهد بموجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد و سازمان اموراداري واستخدامي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم - اموال، داراييها ومنابع مالي

ماده ۶- اموال وداراييهاي بنياد عبارت است از:

۱- كليه اموال منقول وغيرمنقول، سهام، اوراق بهادار، وجوه نقد وديگر داراييهاي كه به حكم محاكم به تملك بنياد درآمده يا درمي‌آيد.

۲- كليه اموال، داراييهايي كه از طرف دولت در اختيار بنياد قرار مي‌گيرد.

۳- اموال وداراييهايي كه از طرف اشخاص حقيقي وحقوقي به بنياد اهدا مي‌شود.

ماده ۷- منابع مالي بنياد عبارتند از:

۱- كمكهاي مقام معظم رهبري.

۲- كمكها واعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.

۳- درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي بنياد.

۴- هدايا وكمكهاي اشخاص حقيقي وحقوقي.

فصل چهارم- اركان

ماده ۹- اركان بنياد عبارتند از:

۱- هيأت امنا.

۲- نماينده ولي فقيه در بنياد (درصورت معرفي معظم له).

۳- رئيس بنياد.

ماده ۹- هيأت امناي بنياد مركب از هفت نفر به شرح زير است:

- رئيس جمهور به عنوان رئيس هيأت امنا.

-  نماينده ولي فقيه در بنياد (در صورت تعيين).

- رئيس بنياد.

- يك نفر از وزراء فرهنگي به انتخاب رئيس جمهور.

- رئيس سازمان برنامه وبودجه.

- دونفر از شخصيتها وافراد بصير در امورفرهنگي، اجتماعي واقتصادي از ميان خانواده شهدا به پيشنهاد بنياد وتأئيد رئيس جمهور.

تبصره - رئيس بنياد دبير هيأت امنا خواهد بود.

ماده ۱۰- وظايف واختيارات هيأت امنا به شرح زير است:

۱- پي گيري اوامر ورهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري.

۲- تصويب خط مشي‌ها وسياستهاي كلي.

۳- تصويب برنامه وبودجه سالانه.

۴- تصويب صورت حساب عملكرد سالانه.

۵- ارايه گزارش عملكرد سالانه بنياد به مقام معظم رهبري وكسب رهنمودهاي لازم.

۶- تصويب ساير موضوعاتي كه توسط رئيس بنياد براي تحقق اهداف بنياد ارايه مي‌شود.

ماده ۱۱- اهم وظايف نماينده ولي فقيه در صورت تعيين به شرح زيرمي‌باشد:

۱- پيشنهاد سياستهاي لازم براي حفظ وترويج فرهنگ شهادت طلبي وايثار در جامعه، جهت تصويب به هيأت امناء.

۲- برنامه‌ريزي امورفرهنگي خانواده‌هاي شاهد وحفظ وتعمين وترويج فرهنگ شهادت وايثار در جامعه ونظارت بر اجراي آن.        

۳- تطبيق دستورالعملها وآيين نامه‌هاي داخلي با موازين شرعي ورهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري.

۴- اعمال اختيارات شرعي تفويض شده از سوي مقام معظم رهبري.

۵- سياستگزاري نحوه اداره واتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره ومصرف درآمدهاي حاصله از فروش آن قسمت از اموال واملاك بنياد و فعاليتهاي اقتصادي سازمانهاي وابسته كه شرعا" تصرف درآنها با اذن ولي فقيه مي‌باشد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله در جهت تحقق اهداف عاليه بنياد.

۶- ارايه برنامه‌هاي عقيدتي- سياسي جهت رشد وارتقاء خصوصيات فكري واخلافي خدمتگزاران خانواده‌هاي شاهد وارتقاء جو معنوي بنياد.

۷- نظارت برحسن جريان اموربنياد.

ماده ۱۲- رئيس بنياد بالاترين مقام اجرايي بنياد است كه به پيشنهاد رئيس جمهور وتأييد مقام معظم رهبري با حكم رئيس جمهور به مدت چهارسال منصوب ومسئوليت اداره امور بنياد واجراي برنامه‌ها را برعهده خواهد داشت واهم مظايف او به شرح زير است:

۱- تهيه، تدوين وپيشنهاد خط مشي‌ها وسياستهاي اجرايي، برنامه وبودجه سالانه، صورتهاي مالي وگزارش عملكرد سالانه بنياد به هيأت امنا براي اقدام لازم.

۲- تنظيم وتدوين آيين نامه‌هاي لازم وهمچنين پيشنهاد اصلاح تشكيلات جهت تصويب به مراجع ذيربط.

۳- نمايندگي بنياد در كليه امور حقوقي ونزد كليه مراجع اعم از قضايي، اداري و قانونگذاري وطرح واقامه دعاوي ودفاع وجوابگويي به هرگونه دعاوي حقوقي، جزايي و اداري به طرفيت از بنياد وانجام ساير فعاليتهاي لازم براي استيفاي حقوق بنياد با حق تعيين وكيل يا نماينده وتفويض اختيارات لازم به آنان براي انجام امور محول.

۴- انجام كليه امورمالي، اداري، فرهنگي واجتماعي، از جمله عزل ونصب مديران و صدور دستورالعملها وبخشنامه‌هاي لازم همچنين گشايش انواع حسابهاي بانكي، انجام هر نوع معامله وهرگونه ارتباط با مؤسسات وسازمانهاي دولتي، غيردولتي واشخاص حقيقي يا حقوقي وايجاد واحدهاي جديد يا انحلال وتجزيه يا ادغام واحدهاي تابع بنياد كه ضروري تشخيص داده شده است با رعايت قوانين ومقررات مربوط.    

فصل پنجم - امورمالي و اداري

ماده ۱۳- بودجه تفصيلي بنياد هرسال براساس اعتبارات وكمكهاي مصوب از محل بودجه كل كشور وساير منابع ياد شده در ماده (۷) اين اساسنامه تنظيم وپس از تصويب هيأت امناء به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

تبصره - اعتبارات مربوط به بودجه عمومي هر سال در قالب طرح وبرنامه وبه صورت كمك در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

ماده ۱۴- امورمالي و معاملاتي بنياد تابع آيين نامه خاصي است كه ظرف (۳) ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط رئيس بنياد تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵- مقررات اداري واستخدامي بنياد ظرف (۳) ماه پس از تصويب اين اساسنامه در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به پيشنهاد مشترك بنياد وسازمان اموراداري واستخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۶- كليه قوانين ومقررات مغاير با اين اساسنامه لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست  وهفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر  تاريخ ۶/۳/۱۳۷۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.