اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ (تصويب‌نامه شماره ۱۱۲۵۹۶/۴۹۵۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت نیرو - دفتر هیئت دولت

نظر به اینکه در ترکیب کمیسیون اقتصاد، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ «وزیر نیرو» به اشتباه تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت- علی صدوقی