تنقیح مصوبات مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی (تصویبنامه هیئت وزیران)

خبر مورخ 13 اردیبهشت 1399

هیئت وزیران در جهت پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و ضرورت تنقیح و تدوین مقررات کشور، تصویبنامه تنقیحی مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی را تصویب کرد.

به موجب این تصویب ­نامه، مصوبات مندرج در فهرست‌های تعیین شده، اعم از اینکه اجراء شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود. 

هم‌چنین، فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» اعلام و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام ‌کند.

جزییات بیشتر

در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳۱ هيات دولت، نخستين تصويبنامه پيشنهادی معاونت حقوقی رياست جمهوری در زمينه تنقيح تصويبنامه های هيات وزيران، در موضوع بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني به تصويب هيات وزيران رسيد.

در اين تصويبنامه‌ كه با همكاري وزارت امور اقتصادی و دارايی (بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران) تهيه شده تمامي مصوبات هيات وزيران و كميسيون‌های آن، كارگروه‌های مركب از چند وزير و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در زمينه موضوع بيمه شخص ثالث، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در كشور تاكنون، شناسايی و در پنج (۴) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی»، «منسوخ صريح» و «غيرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و احصا شده است. ارايه فهرست مصوبات معتبر در كنار احصای قوانين غير معتبر از نوآوری‌های اين تصويبنامه محسوب می‌شود كه آثار زيادی در جهت آگاهی مردم و مجريان با حقوق و تكاليف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاههای اجرايی و نيز پالايش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه خواهد داشت. در اعتبارسنجی اين مصوبات، قوانين كشور، تصويب‌نامه‌های هيات وزيران، نظرات رييس مجلس شورای اسلامی و آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در اين تصويبنامه پيش‌بينی شده كه معاونت حقوقی رييس جمهور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارايی (بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی، اين مصوبات براي آگاهی مجريان و شهروندان اقدام خواهد كرد.

مقررات مرتبط:

- آیین‌نامه ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- دستورالعمل نحوه تعیین خسارات قانون بیمه اجباری شخص ثالث