آیین‌نامه بیمه‌های درمان (بخشنامه شماره 166175/100/98 مورخ 26/11/1398 شورای عالی بیمه)

مدیران عامل محترم شرکت‌های سهامی بیمه ایران/آسیا/ البرز/ دانا/ معلم/ پارسیان/ توسعه/ کارآفرین/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/ سامان/ نوین/ میهن/ پاسارگان/ کوثر/ ما/ آرمان/ تعاون/ سرمد/ تجارت نو/ حکمت صبا/ خاورمیانه

بدین‌وسیله «آیین‌نامه شماره 99: آیین‌نامه بیمه‌های درمان» که در جلسه مورخ 25/10/1398 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است، در 11 صفحه به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

آیین‌نامه بیمه‌های درمان

‎شورای علای بیمه در جلسه مورخ 25/10/1398 در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی یاران و بیمه‌گری، «آیین‌نامه بیمه‌های درمان» را مشتمل بر 29 ماده و 16 تبصره به شرح ذیل تصویب و از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه شماره 74 و مکمل‌های آن نمود:

فصل اول: کلیات

ماده 1- اساس بیمه‌نامه: این بیمه بر اساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و طبق توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده است.

ماده 2- تعاریف و اصطلاحات : تعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمه‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده‌اند:

بیمه‌گر :مؤسسه بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا. ایران که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج شده است.

بیمه‌گر پایه :سازمان‌هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و...که طبق قانون بیمه درمان همگانی و سایر قوانین و مقررات مربوط موظف به ارائه خدمات درمان پایه هستند.

بیمه‌گذار :شخصی است که مشخصات وی در بیمه‌نامه نشوته شده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه و انجام سایر وظایف تعیین شده در بیمه نامه است.

گروه بیمه‌شدگان :

 

نوشتن دیدگاه