چاپ
مجموعه والد: قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی
مجموعه: بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعیین تعداد اعضای هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ماده (62) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویب‌نامه شماره 149380/ت57045هـ مورخ 21/11/1398 هیئت وزیران)

وزارت کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعداد اعضای هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ماده (62) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1397- در هر استان (3) یا (5) نفر تعیین می‌شود. در هر استان این اعضا با پیشنهاد استاندار و تأیید رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور