لایحه اصلاح ماده (14)‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه (ارسال به مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره 56653/55470 مورخ 9/5/1398

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه اصلاح ماده (14)‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه 23/4/1398 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

بر اساس ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- تأسیس، ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. لیکن مطابق تبصره (2) بند (ب) و تبصره بند (ج) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، اذغام، انحلال و تصفیه مستثنی گردیده‌اند.

اکنون با عنایت به تجارب نامطلوب گذشته در خصوص فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری و ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و با توجه به لزوم رفع ابهامات و مغایرت‌های موجود بین دو حکم قانونی یاد شده و پیشگیری از سوء استفاده از اعتماد و اموال عمومی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- تبصره (2) بند (ب) حذف و عنوان تبصره (1) به "تبصره" اصلاح می‌شود.

2- در تبصره بند (ج)، عبارت "و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده" حذف می‌شود.

3- در انتهای تبصره بند (ج) عبارت "نحوه اعمال اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی آن بانک خواهد بود." اضافه می‌شود.