آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (تصویبنامه شماره 35522/ت53944 مورخ 23/3/1397 هیئت وزیران)

وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه 20/3/1397 به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب 1395- آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب 1395- که در این آیین‌نامه به اختصار "قانون"‌ نامیده می‌شود، است:

الف- بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (2)‌ قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ب- کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالکت و وسیله نقلیه موتوری زمینی شماره‌گذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می‌گردد.

پ- کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی

ت- نوع: طبقه‌بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی.

ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.

ج- وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می‌رود.

در حال تکمیل...