آيين‌نامه‌ها و مطالب مرتبط با قانون مديريت خدمات كشوري

 

 

فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظايف دولت  

 ماده 20- نظام پيشنهادها

 ماده 24- احصاء و واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه

 آيين‌نامه اجرايي ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري- موضوع قيمت تمام شده

 

فصل سوم – حقوق مردم  

 

 تبصره 1 ماده 25- اداي سوگندنامه و منشور اداري كاركنان

 

فصل چهارم – ساختار سازمانی  

 آيين‌نامه اجرايي بند ط ماده 29- مجتمع‌هاي اداري

 ضوابط و شاخص های سازماندهی، طراحی و تنظيم تشکيلات دستگاه های اجرائی

 اصلاحيه ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند ط ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري

 شاخص ها و ضوابط تشکيلات تفصيلی حوزه مرکزی دستگاه های اجرائی

 آيين‌نامه اجرایي بند ی ماده ۲۹ قانون مديريت خدمات کشوری (سازماندهی واحدهای استانی حداکثر در سطح اداره کل) 

 

فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری  

 دستورالعمل ماده ۳۶- الکترونيکی نمودن خدمات اداري

 ضوابط و استاندارد بکارگيری فضاها، تجهيزات و ملزومات اداری (موضوع ماده ۳۹ قانون خدمات کشوری)

 آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۰) قانون مديريت خدمات كشوري

 

فصل ششم – ورود به خدمت  

 دستورالعمل ماده ۴۴- رعايت عدالت استخدامی

 آئين نامه اجرائی بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات کشوری در خصوص داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی انجام کاری که استخدام می شوند

 

فصل هفتم – استخدام  

 بخشنامه رعايت ضوابط قرارداد انجام کار مشخص   

 آيين‌نامه اجرايي بند 3 ماده 48- بازخريد خدمت كاركنان

 آئين نامه اجرائی ماده ۴۶ تعيين صلاحيت کارمندان رسمی

 شيوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی

 جذب نيروی انسانی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 شاخص‌ها و مبناي تعيين مشاغل حاكميتي

 

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی  

 آيين‌نامه اجرايي بند ج و تبصره 2 ماده 54- استقرار نظام شايستگي مديران

 دستورالعمل اجرايي ماده 57 قانون مديريت خدمات كشوري- شرايط عمومي شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي

 

فصل نهم – توانمندسازی کارمندان  

 دستورالعمل نحوه توزيع بورسهای آموزشی خارج از کشور به استناد ماده ۶۰ قانون مديريت خدمات کشوری

 

فصل دهم – حقوق و مزايا  

 فهرست مناطق كمتر توسعه‌يافته در امور حمايتي

 ضرايب حقوق سال ۸۸ (موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری)

 آئين نامه اجرايی فصل دهم قانون خدمات کشوری

 نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت

 جزئيات دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان

 فرم تطبيق حقوق کارکنان بر اساس آئين نامه اجرايی فصل دهم قانون خدمات کشوری

 بخشنامه همترازی تبصره ۳ ماده ۷۱- حقوق ثابت و فوق العاده مستمر

 ماده ۷۰ قانون مديريت خدمات کشوری

 ضرايب حقوق سال ۸۹

 همترازی پست های مشاور وزير و مشاور رؤسای سازمان های مستقلی که در راس آنها معاون رئيس جمهور قرار دارد

 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده‌هاي مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (موضوع بند الف ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري)

 بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ جايگزين بخشنامه شماره ۳۷۳۸۷/۲۰۰ مورخ ۲۰/۷/۸۹ در خصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا (موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوری)جايگزين  

 الحاق يک تبصره به بند ۸ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده‌های مناطق کمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا (موضوع بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹)

 امتياز حق شغل مقامات موضوع ماده ۷۱ فصل دهم قانون خدمات کشوری و همترازان آنها

 فوق العاده مديريت فرمانداران و بخشداران مراکز استان ها و شهرستان های با جمعيت ۱۲۵ هزارنفر

 بخشنامه ميزان و نحوه پرداخت حقوق کارکنان وظيفه نيروهای مسلح

 دستورالعمل نخوه پرداخت فوق‌العاده كارايي و عملكرد

 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختی کار و کار در محيط های غير متعارف موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوری

 تطبيق احکام کارگزينی کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری که بعد از اسفند سال ۱۳۸۸ استخدام شده اند با احکام کارگزينی کارمندان نظير که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند

 ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات کشوری)

 ضرايب حقوق سال ۹۰ (موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری)

 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارائی و عملکرد (موضوع بند ب رديف ۶ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری)

 

فصل يازدهم – ارزيابی عملکرد  

 آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات كشوري- ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان

 دستورالعمل اجرايی استقرار نظام مديريت عملکرد موضوع بند ه ماده 3 آئين نامه اجرائی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات کشوری

 دستورالعمل اجرايی ارزيابی عملکرد کارمندان مشمول قانون خدمات کشوري (مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰)

 

فصل دوازدهم – حقوق و تکاليف کارمندان

 نحوه اعمال تنبيهات اداری با توجه به قانون مديريت خدمات کشور

 بخشنامه تبصره ماده ۹۴- تصدی بيش از يک شغل

 نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان

 آئين نامه اجرائی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مديريت خدمات کشوری

 

فصل سيزدهم – تامين اجتماعی  

 اصلاح ماده ۱۱۳ قانون – چگونگی تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بيمه های درمانی

 بند الف ماده ۱۰۳ شرايط بازنشستگی مشاغل تخصصی

 رفع ابهام در رابطه با عبارت “تحصيلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر” مندرج در بند الف ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوری

 قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۰۶ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

 

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی  

 بندهای ۴ و ۵ رديف ب ماده ۱۱۶ قانون (تعريف مزايای مستمر)

 بند ۴ رديف ب ماده ۱۱۶ قانون -(صندوق تامين اجتماعی)

 آئين نامه نحوه اداره شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی 

 

فصل پانزدهم – مقررات مختلف  

 آيين‌نامه اجرايي ماده‌هاي 21 و 121 انتقال كاركنان رسمي و پيماني

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن