عزل و نصب مدیران

آيين‌نامه اجرايي بند «ج» و تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مديريت خدمات كشوری

آيين‌نامه اجرايي بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص نصب و عزل مديران حرفه‌اي (مصوبه‌ ۱۳۵۸۷/ت۴۱۹۲۱ك مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۳۳۹۷/۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت جزء «ط» بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (۲) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- قانون: قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶-

ب- دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون

پ- شورا: شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع ماده (۱۱۶) قانون

ت- مديران حرفه‌اي: مديران دستگاههاي اجرايي در سطوح مختلف به استثناي مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون و مشاغل همتراز آنان.

ث- سامانه آموزش: سامانه اجرايي آموزش مديران، موضوع ماده (۵۶) قانون

ماده ۲- مدت دوره مديريت حرفه‌اي چهار سال مي‌باشد و تمديد آن در صورت حصول شرايط زير بلامانع است:

الف- كسب حداقل هشتاد درصد كل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول دوره تصدي

ب- طي دوره‌هاي آموزشي موردنياز در دوره تصدي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه آموزش

ج- پيشنهاد مدير بلافصل و تأييد مقام مافوق وي

ماده ۳- تغيير سمت مديران حرفه‌اي قبل از انقضاي مدت تعيين شده در ماده (۲) با توجه به يكي از حالات و شرايط زير مجاز است:

الف- ارتقا به پستهاي مديريتي بالاتر:

۱- سپري شدن حداقل دو سال از تصدي پست مديريت در سطح فعلي

۲- عدم تغيير رشته شغلي مدير به واسطه ارتقا

۳- طي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه آموزش

۴- كسب حداقل هشتاد و پنج درصد كل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت فعلي.

ب-انتصاب به پستهاي هم سطح:

۱- موافقت مدير مبتني بر تغيير پست و انتصاب به پست هم سطح آن

۲- سپري شدن حداقل يك سال از تصدي پست مديريت فعلي

۳- از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي

ج ـ عزل مدير يا تنزل پست:

۱- بر اساس حكم قطعي مراجع قضايي و يا هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، فرد محكوم به تنزل مقام يا محروم از انتصاب به پستهاي مديريتي در دستگاههاي اجرايي شده باشد.

۲- دو سال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از هفتاد درصد كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد.

۳- فرد در طول چهار ماه پس از انتصاب، دوره‌هاي آموزشي بدو انتصاب را بدون عذر موجه طي نكرده باشد.

تبصره- در صورتي كه عدم شركت مدير در آموزشهاي بدو انتصاب و حين تصدي ناشي از فراهم نشدن شرايط آموزشي توسط دستگاه اجرايي باشد حداكثر يك دوره چهارماهه ديگر نيز براي طي دوره‌هاي آموزش بدو انتصاب براي وي تمديد مي‌شود.

ماده ۴- علاوه بر حالات و شرايط مندرج در ماده (۳) در صورت تحقق يكي از شرايط زير نيز تغيير سمت مديران حرفه‌اي بلامانع خواهد بود:

الف- درخواسـت كتبي مـدير با ارايه دلايل مؤثـر و تأييد دلايل از سوي مقام پيشنهاددهنده پست و صادركننده حكم.

ب- حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت

ج- واگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يكي از طرق مقرر در فصل دوم قانون

ماده ۵- دستگاههاي اجرايي مكلفند در صورت تقاضاي مدير حرفه‌اي، دلايل عزل، تنزل يا تغيير را به وي اعلام نمايند.

ماده ۶- يكي از پست‌هاي مديريتي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه مربوط و تصويب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در تشكيلات تفصيلي آن دستگاه به عنوان پست ثابت تعيين مي‌شود.

ماده ۷- شرايط انتصاب به پست مديريت ثابت در دستگاههاي اجرايي به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- فرد مورد نظر كارمند رسمي دستگاه اجرايي محل انتصاب باشد.

ب- داراي حداقل ده سال تجربه مفيد و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه مربوط باشد.

ج- داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در يكي از رشته‌هاي مديريت يا يكي از مدارك تحصيلي مرتبط براي احراز تصدي پست موردنظر باشد.

تبصره- موارد مصوب شورا به شرايط مذكور در اين ماده افزوده خواهد شد.

ماده ۸- عزل متصدي پست ثابت موضوع ماده (۷) در صورت احراز يكي از شرايط زير امكان‌پذير خواهد بود:

الف- براساس حكم مراجع قضايي و يا هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، فرد محـكوم به تنزل مقام و يا محروم از انتصاب به پستهاي مديريتي در دستگاههاي اجرايي شده باشد.

ب- سه سال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از هفتاد درصد كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments