ایندکس مطلب

مطابق ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان رسمی ممکن است در یکی از حالات اشتغال، آماده به ‌خدمت، انتقال، مأموریت، انفصال موقت، انفصال دایم، اخراج، استعفاء و بازخرید قرار داشته باشند.[19] به نظر می‌رسد علیرغم ظاهر الفاظ قانون که حالات ذیل را فقط در مورد کارمندان رسمی متصور می‌داند، می‌توان اذعان داشت از لحاظ عملی این حالات در خصوص کارمندان آزمایشی و پیمانی نیز صدق می‌کند.