اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی (تصویبنامه شماره 64009/ت55717هـ مورخ 24/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 20/5/1398 به پیشنهاد شماره 145511/60 مورخ 3/6/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 134118/ت52991هـ مورخ 29/10/1395 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (ث) ماده (1)، بعد از عبارت "یک طرح اقتصادی" عبارت "با تأمین سرمایه در گردش" اضافه می‌شود.

2- در ماده (4)‌و تبصره آن، واژه "طرح‌های" به عبارت "طرح‌ها و درخواست‌های تأمین سرمایه در گردش" اصلاح می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور