دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 (بخشنامه شماره 700671 مورخ 7/6/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور)

 مشاهده متن کامل دستورالعمل ماده (23) قانون الحاق (2)

کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی

به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در روند اجرای ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 و ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به پیوست دستورالعمل مربوط (ارایه پیشنهاد طرح های تملک دارایی های  سرمایه ای) ابلاغ می گردد.

محمد باقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور