لزوم عدم استفاده از هواپیمای اختصاصی برای مقامات جز در موارد استثنایی (بخشنامه مورخ 24/09/1392 رییس دفتر رییس جمهور)

به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی

سلام علیکم

احتراماً، نظر به مطالبات انباشته و معوق شرکت های هواپیمایی بابت سفرهای گذشته مقامات و ضرورت استفاده بهینه از امکانات و تسهیلات در دسترس و لزوم رعایت صرفه جویی در بهره گیری از منابع عمومی کشور و با توجه به ماده 31 قانن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره 57907 مورخ 19/12/1380 و مصوبه شماره 126651/ت49643هـ مورخ 14/07/1392 هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت استفاده از هواپیمای اختصاصی جز در موارد استثناء، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که موارد ذیل، مؤکدا رعایت گردد:

1- استفاده از هواپیمای اختصاصی (مأموریت های داخلی و خارجی) منحصراً محدود به شرایطی شود که امکان استفاده بهنگام از پروازهای عمومی فراهم نباشد.

2- در هر حال، تأدیه تعهدات مربوط به خطوط هواپیمایی کشور (اعم از پرازهای عمومی یا اختصاصی) از محل اعتبارات دستگاه مربوطه خواهد بود و نهاد ریاست جمهوری مسؤولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

محمد نهاوندیان- رییس دفتر رییس جمهور