تعهدات و مزایای بیمه‌های تأمین اجتماعی

همچنین ببینید: مبلغ ماهانه حق بیمه های سال 99 تأمین اجتماعی

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال 1399

اختصارات: ب : به معنای "بازنشستگی" است

نکته مهم: از میان انواع بیمه‌ها فقط بیمه اجباری، تعهد به "بیمه بیکاری" را به عنوان یکی از تعهدات کوتاه‌مدت به همراه دارد.

نوع بیمه

دفترچه

تعهدات بلندمدت

تعهدات کوتاه‌مدت

ب.فوتاز کار
افتا
دگی
بیما
ری
پروتز
و اروتز
کفن و
دفن
اجباری
(بدون
احتساب
مزایای
انگیزشی)
دارددارددارددارددارددارددارد
مشاغل‌آزاد
(14 درصد)
سرانه
درمان
داردبعد
ب.
نداردنداردنداردندارد
مشاغل‌آزاد
(16 درصد)
سرانه
درمان
داردقبل‌و
بعد
ب.
نداردنداردنداردندارد
مشاغل‌آزاد
(20 درصد)
سرانه
درمان
داردقبل‌و بعد
ب.
دارد   
اختیاریدارددارددارددارد دارددارد
کارگران ساختمانی دارد

دارددارددارددارد
ناشی
از کار
دارددارد
 
 
قالیبافان
(فعال و بیمه‌پرداز)
دارددارددارد
دارد
 دارد
 دارد

رانندگان درون شهری
(فعال و بیمه‌پرداز) 

دارددارد
 دارددارددارد
 دارددارد
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و
بیمه‌پرداز)
دارددارددارددارد
دارد
دارد
دارد
رانندگان بین شهری
(مینی‌بوس و سواری)
(فعال و
بیمه‌پرداز)
دارددارددارد
دارددارددارددارد
هنرمندان نویسندگان
مشمول یارانه
دارد      
هنرمندان نویسندگان
غیرمشمول
یارانه
دارد      
مداحان دارد      
 
مددجویان
مشمول یارانه
(14 درصد)
  

     
 
مددجویان
مشمول یارانه
(16 درصد)
        
 
مددجویان
مشمول یارانه
(20 درصد)
  

     
 
خادمان مساجد
(فعال و
بیمه‌پرداز)
دارد      
خادمان مساجد
فاقد کمک
دولت
دارد      
کلیه رانندگان
درون شهری
فاقد کمک
دولت
دارددارد
دارد
 دارددارد
دارد
دارد
رانندگان برون‌شهری
سبک

فاقد کمک
دولت
دارددارددارددارد
 دارددارددارد
رانندگان برون‌شهری
سنگین
فاقد کمک
دولت
دارددارد
دارد
دارد
 دارددارددارد
باربراندارددارددارد
 دارد
 دارددارد
صیاداندارددارددارد
 دارددارددارد
زنبورداراندارددارد
دارد
 دارددارد
 دارد
کارفرمایان
صنفی
کم‌درآمد
دارددارد
دارد
 دارد
دارد
دارد
کارفرمایان
بخش
کشاورزی
دارددارد
 دارد دارد
دارد
دارد