اصلاح ماده (42) آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویبنامه شماره 97974/ت56773هـ مورخ 6/8/1398 هیئت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اطلاعات

وزارت دادگستری- وزارت کشور- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان برنامه و بودجه کشور

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 28/7/1398 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (42) آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23/4/1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 42- هزینه سامانه های موضوع قانون و آیین نامه اجرایی آن با رعایت تبصره (4) ماده (5) قانون از طریق درج ردیف اعتباری در قانون بودجه سالانه تأمین می شود.

تبصره- به منظور تسریع در توسعه و تکمیل سامانه های موضوع قانون و آیین نامه های اجرایی آن، دستگاه های اجرایی می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط با روش هایی از جمله مشارکت عمومی- خصوصی و مزایده خدمات ارزش افزوده سامانه های مذکور و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی -مصوب 1393- اقدام نمایند. ارایه خدمات دستگاه های اجرایی به یکدیگر از شمول این ماده خارج و بدون دریافت هزینه خواهد بود. احکام این تبصره از ترتیبات مقرر در ماده (43) این آیین نامه مستثنی است و مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

مقررات مرتبط:

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 11/11/1390 مجلس شورای اسلامی)

نوشتن دیدگاه