اصلاح نظام‌نامه اجرای قانون ثبت‌شرکت‌ها (تصویب‌نامه شماره 88919/ت57048هـ مورخ 15/7/1398 هیئت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت حقوقی رییس جمهور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت وزیران در جلسه 10/7/1398 به پیشنهاد شماره 79010/33992 مورخ 27/6/1398 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (8) و (9) قانون ثبت شرکت ها -مصوب 1310- و ماده (135) قانون تجارت -مصوب 1311- و مواد (5) و (287) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب 1347- تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (36) به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها -مصوب 1310- الحاق می شود:

ماده 36- تبدیل کلیه شرکت های موضوع ماده (20) قانون تجارت -مصوب 1311- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور