اصلاح آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (تصویب‌نامه شماره 20071/ت‌30980هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ هیئت وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه شماره ۹۶۰۵۶/۶۵۲۴ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ تصويب نمود:

آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي‌، موضوع تصويبنامه شماره 4256/ت‌28493هـ مورخ ۱۱/۸/۸۲ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1ـ در صدر ماده (5) بعد از عبارت‌ "حسن انجام كار" عبارت "تابع آيين‌نامه معاملات دولتي‌" اضافه شود و دربند "الف‌" ماده (5) عبارت "به شرح جدول زير تعيين مي‌شود" به عبارت‌ "مي‌تواند به شرح زير تعيين شود" اصلاح‌مي‌گردد.

2ـ بند "ب‌" ماده (5) و جدول ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"ب ـ تضمين انجام تعهدات‌: مبلغ تضمين انجام تعهدات در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امورساختماني يا باربري يا فروش ماشين‌آلات باشد معادل پنج درصد (5%) و در مورد ساير معاملات ده درصد (10%)مبلغ معامله است‌."

3ـ در جزء (1) بند "ج‌" ماده (5) عبارت‌ "مبلغ پيش‌پرداخت معادل بيست درصد (20%) مبلغ اوليه پيمان‌است‌" به عبارت "تعيين ميزان پيش‌پرداخت (با رعايت سقف 25% بند (3) ماده (11) آيين‌نامه معاملات دولتي‌)به‌عهده دستگاه اجرايي است‌" اصلاح مي‌شود.

4ـ در بند "د" ماده (5) بعد از عبارت‌ "تضمين حسن انجام كار، بابت تضمين حسن انجام كار" عبارت‌ "درمعاملات ساختماني و باربري‌" اضافه مي‌گردد.

5 ـ در ماده (7) عبارت "حداقل پنج درصد" جايگزين عبارت "حداكثر تا ميزان پنج درصد" شود.

6ـ در بند (5) تبصره (1) ماده (8) عبارت "مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود" جايگزين عبارت "مفاد اين‌تصويبنامه مي‌باشد" مي‌گردد.        

محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور