سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ...

ذیخسابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ...

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...

در اجرای ماده واحده قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور -مصوب ۲۱/۴/۱۳۹۱- مهلت مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه تنخواه گردان موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً در سال ۱۳۹۰ در خصوص مصرف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان روز بیستم شهریور ماه سال ۱۳۹۱ می باشد.

سید شمس الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی