هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۸۷۷/۱۵۰۰/۵۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۹ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـمصوب ۱۳۶۶ـ، موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۴۴/ت۴۰۹هـ مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۸ الحاق می‌گردد:

تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است درصورت صلاحدید نمونه‌های اوراق موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده را برای نگهداری در محیط و شرایط مناسب با رعایت ترتیبات لازم به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انتقال دهد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی