هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب نمود:

در جزء (الف) بند (۴) تصمیم‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹، عبارت «احکام قانون مدیریت خدمات کشوری» جایگزین عبارت «شاخص‌های مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی