به تدریج این مطلب به‌روز خواهد شد. اگر مقرره یا سابقه‌ای را در جداول ذیل نیافتید، از کادر جستجوی بالا استفاده کنید.

قانون مدیریت خدمات کشوری

بخش نخست- قانون مدیریت خدمات کشوری+ اصلاحات و الحاقات بعدی

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره
1  قانون مدیریت خدمات کشوری
2  قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
3  قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری
4

 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و نسخ مواد (95) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده (91) قانون استخدام کشوری

دستورالعمل نحوه بکارگیری بازنشستگان: لینک

5  قانون اصلاح بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
6  قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه های درمانی

    

بخش دوم- مقررات مربوط به فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص قیمت تمام شده خدمات و افزایش بهره‌وری

 

2 آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نظام پیشنهادها

 

3 آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص: «انتقال و مأموریت کارکنان»

 

4

آییننامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تقویت و حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات از این بخش

اصلاحیه مورخ 30/9/1390: لینک

 

5 تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و محروم در امور حمایتی موضوع تبصره (2) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

6

آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی

اصلاحیه مورخ 8/8/1389: لینک

 

 

بخش سوم- مقررات مربوط به فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری

«حقوق مردم»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری در استخدام کارمندان»

 

بخش چهارم- مقررات مربوط به فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری

«ساختار سازمانی»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

2 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

3 ابلاغ ساختار تشکیلاتی مجتمع های اداری مستقر در شهرستان و بخش

4 ابلاغ سیاست و رویکردهای جدید تشکیلات دستگاه‌های اجرایی و اصلاح مقررات قبلی

5 ضوابط ساماندهی واحدهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

6 دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری

 

بخش پنجم- مقررات مربوط به فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری

«فنآوری اطلاعات و خدمات اداری»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1

دستورالعمل اصلاح فرایندها و روش‌های انجام کار موضوع ماده (36) قانون مدیریت خدمات کشوری

سابقه:

- راه‌اندازی درگاه اطلاع‌رسانی خدمات دولتی "ایران مردم": لینک

- دستورالعمل مورخ 17/12/1388 این ماده: لینک

2

دستورالعمل استاندارد تارنما (وب‌سایت)های دستگاه‌های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی موضوع ماده (37) قانون مدیریت خدمات کشوری

سابقه:

- دستورالعمل مورخ 25/8/1387 این ماده: لینک

3

دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

مستندات اجرا در سال 1396: لینک

 

بخش ششم- مقررات مربوط به فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری

«ورود به خدمت»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام»

2 دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (41) و (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

3

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی

رأی ابطال اعطای امتیاز به کارکنان غیررسمی دستگاه‌های اجرایی در آزمونهای استخدامی: لینک

 

بخش هفتم- مقررات مربوط به فصل هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری

«استخدام»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی

2 آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: دوره آزمایشی خدمت رسمی

3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: دوره آزمایشی خدمت رسمی

4 دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی

5 آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: نحوه بازخریدی کارمندان به دلیل کسب امتیاز ضعیف ارزیابی

6 اعلام لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه‌ها در حوزه استخدام

7 هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه‌های شماره 555 مورخ 19/8/1387 و شماره 874-849 مورخ 14/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

بخش هشتم- مقررات مربوط به فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری

«انتصاب و ارتقای شغلی»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: نحوه تغییر سمت مدیریت‌های حرفه‌ای و تعیین معاون ثابت

2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای

3 دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

 

بخش نهم- مقررات مربوط به فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

«توانمندسازی کارکنان»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

2 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی

3 نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی

4

دستورالعمل نحوه توزیع بورس‌های آموزشی خارج از کشور

اصلاحیه: لینک

3 ارزش استخدامی گواهینامه‌های «پایان دوره‌های آموزش عالی آزاد، MBA، DBA، تکمیلی، تخصصی و...» و «گواهینامه نوع دوم» صادره از سوی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی کشور و شرکت‌های پژوهشی

 

بخش دهم- مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

«حقوق و مزایا»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1

مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل مربوط: لینک

2 آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری

3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص هم‌طرازی هنرمندان و افرادی که تحصیلات حوزوی دارند

4

اجازه پرداخت فوق‌العاده موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

ایراد رییس مجلس: لینک

اصلاحیه مورخ 21/3/1394: لینک

5

آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابه‌جایی کارمندان موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

6

اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور

ایراد رییس مجلس: لینک

اصلاحیه مورخ 2/2/1395: لینک

رأی هیأت عمومی در خصوص عدم احتساب در تفاوت تطبیق: لینک

7 لزوم کسب تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از فوق‌العاده ویژه و بار مالی ناشی از آن

8 تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 1396

9

 تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در سال 1396

دستورالعمل همسان سازی: لینک

 

بخش یازدهم- مقررات مربوط به فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری

«ارزیابی عملکرد»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری

2 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

3

دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه‌های اجرایی در دو سطح ملی و استانی و فرآیند اجرایی آن

برگزاری جشنواره شهید رجایی 1396: لینک

شیوه‌نامه نحوه امتیازدهی شاخص‌های عمومی در استان: لینک

 

بخش دوازدهم- مقررات مربوط به فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری

«حقوق و تکالیف کارمندان»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90)، (91) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری

2 دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»

 

بخش سیزدهم- مقررات مربوط به فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری

«تأمین اجتماعی»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت

2 آیین‌نامه اجرایی نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولتی از فوق‌العاده اضافه کار موضوع قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3 دستورالعمل شماره 70 مستمری‌ها با موضوع نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

 

بخش چهاردهم- مقررات مربوط به فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری

«شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور»

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 آیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

کتاب الکترونیکی "مجموعه مدیریت خدمات کشوری" (ویرایش نخست) به صورت رایگان منتشر شد. 

 

 لینک دانلود کتاب