باب دوم مالیات بر دارائی-فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر (ماده های ۱۲ تا ۱۶)

ماده ۱۲ :حذف شد.

ماده ۱۳ :حذف شد.

ماده ۱۴ :حذف شد.

ماده ۱۵ :حذف شد.

ماده ۱۶ :حذف شد.