چاپ

باب دوم مالیات بر دارائی -فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد۱۰ و ۱۱)

ماده ۱۰ : حذف شد.

ماده ۱۱ :حذف شد.