باب دوم مالیات بر دارائی- فصل اول : مالیات سالانه املاک (ماده های ۳ تا ۹) 

ماده ۳ :حذف شد.

ماده ۴ :حذف شد.

ماده ۵: حذف شد.

ماده ۶ :حذف شد.

ماده ۷: حذف شد.

ماده ۸ :حذف شد.

ماده ۹ :حذف شد.